خانه » دانلود 96 » سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

تبیلغات

سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

در این مطلب از سایت جدید نیوز در مورد مطلب

سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

 

۱ -مدلی که “چارچوبی بخاطر تعیین مهارتهای مورد نیاز معلمان بخاطر بکارگیری فناوری اطلاعات در این برنامه درسی است” چه نام دارد؟

TPACK

 ۲-امور مالی” مربوط به مدیریت یکپارچه از مولفه های مدل مفهومی مدارس هوشمند ایران است.

 صحیح

۳ -امور مالی» مربوط به کدام یک از مولفه های مدل مفهومی مدارس هوشمند ایران است؟

مدیریت یکپارچه

 ۴ -اجرای طرح های نوین در این راستای هوشمند سازی مدارس مربوط به کارگروه توسعه می باشد

 صحیح

 ۵ -ارائه مطالب آموزشی ابتدا باید به صورت همیاری و سپس به صورت انفرادی ادامه پیدا کند.

غلط

 ۶ -ارزیابی از مدارس هوشمند به منظور رتبه بندی مدارس انجام می شود.

 صحیح

 ۷ -ارزیابی از مدارس هوشمند در این چه سطحی از گزینه های زیر تعیین می گردد؟

از مناطق تا ستاد

 ۸ -استفاده از سامانه های حسابداری مربوط به شاخص های ارزیابی توانمندی کادر اداری و آموزشی می باشد.

صحیح

 ۹-استفاده از سامانه های حسابداری مربوط به کدام حوزه از شاخص های ارزیابی است؟

 توانمندی کادر اداری.

 ۱۰ -اولویت اصلی در این توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات (اینترنت) در این مدارس چیست؟

 پر کردن شکاف دیجیتالی

 ۱۱ -اولین گام در این هوشمندسازی مدارس از سوی کدام شخص یا مرجع زیر اعلام می گردد؟

 شورای مدرسه

 ۱۲-اولین و مهمترین سند بالا دستی طرح هوشمند سازی مدارس کدام است؟

سیاست های کلی نظام

 ۱۳ -اولین و مهمترین سند بالادستی طرح هوشمند سازی مدارس سیاست های کلی نظام است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.

صحیح

 ۱۴-اهداف کلاد در این هوشمند سازی شامل اثر بخشی و افزایش کارایی، مشارکت خانواده در این فرآیند یاددهی یادگیری، تحول در این نظام برنامه ریزی، عدالت آموزشیف ایجاد محیطی پویا و جذاب، ارزیابصیحیمتنحاسب با استعدادها، رشد مهارت های ذهنی، جس

 ۱۵-ایجاد کارگروهی به صورت روزنامه دیواری به شکل چند رسانه ای مصداق کدامیک از سطوح مدل سمر است؟

 واکنش

 ۱۶ -آموزش معلم به فراگیران در این محیط وب، مصداق کدام یک از قابلیت های فناوری اطلاعات بخاطر تحقق اهداف برنامه ریزی درسی است؟

فناوری اطلاعات به عنوان ابزار یادگیری گروهی

 ۱۷ -بر اساس نظریات اصول و مبانی هوشمند سازی مدارس آموزش باید شامل …………. باشد.

درک عمیق

 ۱۸-بر اساس نظریات اصول و مبانی هوشمند سازی مدارس: آموزش باید شامل درک عمیق باشد.

صحیح

 ۱۹ -بر اساس نظریه گانتر کدام گزینه نادرست است؟

هوش یک پدیده ذاتی است و تاثیرات محیط نمی توا

 ۲۰ -براساس نظریات اصول و مبانی هوشمندسازی مدارس: یادگیری نتیجه ………… است.

 تفکر

 ۲۱-بخاطر ارائه مطالب به صورت الکترونیکی در این بسته نرم افزاری  officeنرم افزاری وجود ندارد.

غلط

 ۲۲-برگزاری آزمون الکترونیکی به جای آزمون کاغذی مصداق کدامیک از سطوح مدل سمر است؟

افزونگی

 ۲۳-برگزاری سمینارها و جشنواره های مرتبط نقش زیادی در این . . . . معلمان در این توسعه مدارس هوشمند خواهد داشت.

انگیزه و تشویق

 ۲۴-برگزاری سیمنارها و جشنواره های مرتبط نقش زیادی در این ………… معلمان در این توسعه مدارس هوشمند خواهد شد.

انگیزه و تشویق

 ۲۵-بهترین ابزاری که می تواند تعامل علمی و آموزشی بیم مدارس برقرار نمیاد کدام است؟

سامانه مدارس هوشمند

 ۲۶-بهره گیری از معلمین راهمنا متعدد جهت هدایت پژوهشی در این مدارس هوشمند پیشرفته، جز کدام دسته از شاخص های مدرسه هوشمند قرار می گیرد؟

 توانمندی دانش آموزان

 ۲۷-بهره گیری از معلمین راهنما متعدد جهت هدایت پژوه شی در این مدارس هوشمند پیشرفته، جز شاخص های توانمندی دانش آموزان ارزیابی می شود.

صحیح

 ۲۸-بیشتریت شاخص های ارزیابی مدارس هوشمند مربوط به کدام مولفه مدل مفهومی است؟

معلمان آموزش دیده (نیروی انسانی)

 ۲۹-پنج مرحله روش تدریس  ۵Eبه ترتیب کدامند؟

معرفی , جستجو , تشریح , تقویت , ارزیابی

 ۳۰-تحقیق گروهی و کاوش در این خصوص مباحث درسی در این فضای وب مصداق کدامیک از سطوح مدل سمر است؟

ابداع

 ۳۱-تعبین رتبه بندی نمون برگ ( ۲خودارزیابی) با چه نوع شاخصی ارزیابی می گردد.

کمی

 ۳۲-تعداد اسلایدها، شماره اسلاید جاری و تم مورد استفاده در این اسلایدها در این کدام گزینه قابل مشاهده است؟ StatusBar

 ۳۳-تعیین رتبه بندی نمون برگ (۲خودارزیابی) با شاخص کمی ارزیابی می گردد.

 صحیح

 ۳۴-توانمندیهای مغز افراد حاضر جواب جزء کدام یک از گزینه های زیر محسوب می شود؟

Vocabulary

 ۳۵-چهار سطح مدل سمر به ترتیب کدام است؟

جایگزینی، افزونگی، واکنش، ابداع

 ۳۶-داشتن کدام یک از شاخص های زیر در این مدارس نیمه الکترونیک ضروری است؟

 پرونده الکترونیکی دانش آموزان

 ۳۷-در این ارزیابی شاخص توانمندی کادر آموزشی در این مدارس الکترونیک کدام مورد ارزیابی می شود؟

 گذراندن دوره های ضمن خدمت هوشمندسازی

 ۳۸-در این ارزیابی شاخص فضا و تجهیزاتدر مدارس نیمه هوشمند دارا بودن کارگاه رایانه مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

صحیح

 ۳۹-در این افزونگی مدل سمر، فناوری در این تدریس جایگزین روش قبل شده و بهبود عملکرد یاددهیه را به دنبال دارد.

صحیح

 ۴۰-در این تعریف ” پداگوژی” کدامیک از گزینه ها صحیح است.

علم آموزش و هنر یاددهی و انتقال مفاهیم

 ۴۱-در این تعریف مدل مفهومی مدارس هوشمند ایران از کدام مدل سازمان ملل یاد می شود؟ UNDP

 ۴۲-در این کدامیک از سطوح مدل سمر فناوری در این تدریس جایگزین روش قبل شده و بهبود عملکرد یاددهی را به دنبال دارد؟

 افزونگی

 ۴۴-در این مبحث کارگروه های هوشمند سازی “آموزش” مربوط به وظایف کدام یک از فعالیت های اصلی است؟

اجرا

 ۴۵-در این نرم افزار  Adobe Connectبرای فراگیری کدام روش آموزش از راه دور مناسب تر است؟

 روش مجازی on-line

 ۴۶-در این نرم افزار  One noteگزینه  saveوجود ندارد.

صحیح

 ۴۷-در این نرم افزار  ،power pintبرای درج لیست های ترتیبی از  numberingاستفاده می شود.

 صحیح

 ۴۸-در این نرم افزار  power pointبرای تنظیم نمای ظاهری یادداشتها از کدام گزینه استفاده می شود؟

Notes master

۴۹-در این نرم افزار  power pointهرگاه نکته ای قرار داده شود که به توجه و تاکید بیشتری نیاز دارد؟

Emphasis

 ۵۰-در این نرم افزار  ، Power Pointجلوه های گروه  Entranceنحوه خروج اشیاء به داخل اسلاید را مشخص می کند.

غلط

 ۵۱-در این نرم افزار  Power Pointبرای ایجاد بازتاب نوشته از کدام گزینه استفاده می شود؟

Reflection

 ۵۲-در این نرم افزار  ،power pointبرای اینکه بخواهیم فایل صوتی تا زمانی که اسلایدها فعال هستند پخش شود از کدام گزینه استفاده می شود؟

Loop until stopped

 ۵۳-در این نرم افزار  ،power pointبرای اینکه صدایی که انتخاب کردیم در این اسلایدها پخش بشه از کدام گزینه استفاده می شود؟

Play across slides

 ۵۴-در این نرم افزار  ،power pointبرای درج لیست با اشکال گرافیکی از  Smart Artاستفاده می شود.

صحیح

 ۵۵-در این نرم افزار  ،power pointبرای درج لیست های غیر ترتیبی از  numberingاستفاده می شود؟

غلط

 ۵۶-در این نرم افزار  ،power pointبزرگ یا کوچکی نمای اسلایدها در این چاپ یا نمایش اسلاید ها هیچ تاثیری ندارد.

صحیح

 ۵۷-در این نرم افزار  ، powerpointبرای خروج از نمای  ، Slide showمی توان از دکمه صحفه کلید  ESCاستفاده کرد.

صحیح

 ۵۸-درارزیابی شاخص توانمندی کادر آموزشی درمدارس الکترونیک ، کدام مورد ارزیابی می شود؟

گذراندن دوره های ضمن خدمت هوشمند سازی

 ۵۹-سطوح مدارس هوشمند شامل نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند، هوشمند، هوشمند پیشرفته است.

صحیح

 ۶۰-سیاستگذاری کار گروه های هوشمند سازی مدارس وظیفه سازمانی کدام سطح از سازمانهای ذیربط آموزش و پرورش است؟

از ستاد تا مناطق

 ۶۱-فناوری نوین در این صفحه نمایش  LFDاست.

صحیح

 ۶۲-کدام جمله صحیح است؟

شناخت، رفتار و صفات جسمی سه مولفه اصلی هوش

 -۶۳کدام گزینه از خصوصیات و ویژگی های مدل مفهومی محسوب نمی شود؟

معماری شناختی

 ۶۴-کدام گزینه صحیح است؟

شناخت، رفتار و صفات جسمی سه مولفه اصلی هوش

 ۶۵-کدام گزینه صحیح است؟

در این محیط فعال یادگیری معلمان تسهیل کنندگان یادگ

 ۶۶-کدام گزینه نادرست است؟

 دانش آموزان در این کلاس درس تمرکز بیشتری داشته ب

 ۶۷-کدام یک از حوزه های ذکر شده کمک می کندتا معلم با استفاده از فناوری به تولید محتوا به شکلی موثر بپردازد؟

دانش محتوی مبتنی بر فناوری

 ۶۸-کدام یک از ویژگی های اهداف طرح درس است؟

 اهداف  SMARTباشند.

 ۶۹-کدام یک جز اصول کلیدی در این هوشمندسازی مدارس است؟

هوش یاد گرفتنی است

 ۷۰-کدام یک جزء توانمندی مغز انسان نیست؟

Computational Speed

 ۷۱-کدام یک سطوح مدارس هوشمند را بیان می کند؟

نیمه الکترونیک ، الکترونیک ، نیمه هوشمند ، هوشمن

 ۷۲-کدامیک از اهداف های کلان در این هوشمند سازی مدارس است؟

اثربخشی و افزایش کارایی ۷۳کدامیک از مولفه های چشم اندازهای مدارس هوشمند نیست؟

توانمند سازی در این سطح ملی

 ۷۴-کدامیک جز اصول کلیدی در این هوشمند سازی مدارس است؟

تمرکز بر آینده تاکید دارد.

 ۷۵-کدامیک جزء حیطه های سالوی نیست؟

هیجانی بودن

 ۷۶-مدلی که “چارچوبی بخاطر تعیین مهارت های مورد نیاز معلمان بخاطر بکارگیری فناوری اطلاعات در این برنامه درسی است”  TPACKنام دارد.

صحیح

 ۷۷-موارد زیر مربوط به کدام مرحله از روش تدریس  ۵Sمی باشد:

 – -۱با تکرار و تمرین پیرامون موضوع فهم عمیق تر می شود.  – -۲معلم منابع تکمیلی را معرفی می نماید.  – -۳مباحثه گرتوقهوییتصورت می گیرد.  – -۴پروژه گروهی به دانش

 ۷۸-مهمترین بستر بخاطر انتقال مهارت های لازم بخاطر زندگی در این عصر حاضر که عصر ارتباطات است برنامه درسی است صحیح

 ۷۹-مهمترین بستر بخاطر انتقال مهارتهای لازم بخاطر زندگی در این عصر حاضر که عصر ارتباطات می باشد کدام است؟

 برنامه درسی

 ۸۰-مهمترین سند مدل اجرایی مدارس هوشمند کدام است؟

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 ۸۱-مهمترین هدف از ارزیابی مدارش هوشمند چیست؟

رتبه بندی مدارس هوشمند

 ۸۲-یادگیری . . . . . سطحی از یادگیری است که در این آن، معلم نقش تسهیل کننده و دانش آموز نقش محوری بخاطر یادگیری بر عهده دارد.

سطح ۲

loading - سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس


گرداوری شده : جدید نیوز

سوالات کامل ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز