خانه » دانلود 96 » میزان امتیازات بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اعلام شد

تبیلغات

میزان امتیازات بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اعلام شد

میزان امتیازات بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اعلام شد

در این مطلب از سایت جدید نیوز در مورد مطلب

میزان امتیازات بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اعلام شد

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه ۱۹۶ خود امتیازات مورد نیاز بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی را به شرح زیر تصویب کرد.

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

مربیان بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی در این دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برخوردار، باید ۳۰ تا ۴۵ درصد از امتیازات مندرج در این ستون های ۳، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ از جدول شماره ۶-۱ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴  بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.  

مربیان در این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر برخوردار، بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، باید ۱۵ تا ۳۰ درصد از امتیازات مندرج در این ستون های ۳، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ از جدول شماره ۶-۱ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴  بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

در این پژوهشگاه و مراکز پژوهشی، نیز کسب ۲۰ تا ۳۵ درصد از امتیازات مندرج در این ستون های ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ از جدول شماره ۶-۲ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری کافی است.

امتیازات استادیاران بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

استادیاران، در این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برخوردار، باید بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، ۶۰ تا ۸۰ درصد از  امتیازات مندرج در این جدول ۶-۱ (به استثنای حداقل امتیازات مندرج در این ستون ۹) آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴، بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

همچنین استادیاران در این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیربرخوردار، باید ۳۰ تا ۴۵ درصد از امتیازات مندرج در این جدول شماره ۶-۱ (به استثنای حداقل امتیازات مندرج در این ستون ۹) آئین نامه ارتقای مرتبه مصوب  ۱۸ اسفند ۹۴ بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

استادیاران در این پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی، بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی باید ۳۰ تا ۴۵ درصد از امتیازات مندرج در این جدول شماره ۲-۶ (به استثنای حداقل امتیازات مندرج در این ستون ۶) آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴  بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

مربیان در این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برخوردار، بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، باید ۵۵ تا ۷۰ درصد از امتیازات مندرج در این ستون های ۳، ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ از جدول شماره ۶-۱ آیین نامه  ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴  بخاطر ارتقا به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

همچنین مربیان در این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر برخوردار، بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، باید ۴۰ تا ۵۵ درصد از امتیازات مندرج در این ستون های ۳، ۷، ۱۲، ۱۰، ۸، ۱۴ از جدول شماره ۶-۱ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

مربیان در این پژوهشگاه و مراکز پژوهشی، نیز بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی باید ۴۵ تا ۶۰ درصد از امتیازات مندرج در این ستون های ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ از جدول شماره ۶-۲ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴  بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

 تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی استادیاران

در این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برخوردار، استادیاران بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی باید حداقل امتیازات لازم بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری از جدول شماره ۶-۲ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴  بخاطر ارتقا به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

استادیاران در این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر برخوردار، بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی باید ۵۵  تا ۷۰ درصد از جدول شماره ۶-۱ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴  بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری را کسب کنند.

همچنین استادیاران در این پژوهشگاه و مراکز پژوهشی، بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی باید ۵۵ تا ۷۰ درصد از حداقل امتیازات لازم بخاطر ارتقاء به مرتبه دانشیاری از جدول ۶-۲ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ را کسب کنند.

تبصره ۱: درصد امتیازات لازم بخاطر هریک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با رعایت بازه های مذکور حسب مورد توسط وزارت علوم تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره ۲: مرجع تایید کننده امتیازات بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، کارگروه علمی هیأت اجرایی جذب موسسه و بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذی ربط است.

تبصره ۳: کسب حداقل ۰/۳۵، امتیاز به ازای هر نیمسال تحصیلی / شش ماهه سال اول (حسب مورد بخاطر عضو هیات علمی آموزشی/پژوهشی) موضوع بندهای ۲-۱ و ۳-۱ جداول ۲-۱ و ۳-۱ آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب ۱۸ اسفند ۹۴  بخاطر هر دوره تبدیل وضعیت استخدامی الزامی است.

تبصره ۴: کسب حداقل امتیاز کیفیت تدریس (میانگین ۱۶ از ۲۰) بخاطر عضو هیات علمی آموزشی در این هر دوره تبدیل وضعیت استخدامی الزامی است.

تبصره ۵: کل فعالیت های افراد از ابتدای استخدام پیمانی بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، قابل محاسبه است.

تبصره ۶: کسب امتیاز مربوط به ستون ۹ جدول شماره ۶-۱ بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی عضو هیأت علمی آموزشی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، مشروط به دایر بودن و دانش آموخته داشتن در این دوره کارشناسی ارشد رشته متقاضی در این موسسه محل خدمت است.

تبصره ۷: دانشیاران به صرف گذراندن حداقل ماندگاری در این وضعیت رسمی آزمایشی (۲سال) و با رعایت سایر مقررات به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می شوند.

تبصره ۸: بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی در این تبدیل وضعیت و ارتقاء الزامی است.


گرداوری شده : جدید نیوز

میزان امتیازات بخاطر تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اعلام شد

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز