خانه » دانلود 96 » شبکه های اجتماعی چیستند؟

تبیلغات

شبکه های اجتماعی چیستند؟

شبکه های اجتماعی چیستند؟

در این مطلب از سایت جدید نیوز در مورد مطلب

شبکه های اجتماعی چیستند؟

social medias5 - شبکه های اجتماعی چیستند؟

با توجه به اینکه استفاده از شبکه اجتماعی بسیار فراگیر شده است، در این این مقاله از جدید نیوز به تعریف شبکه اجتماعی می پردازیم و اطلاعات کاملی در این مورد شبکه اجتماعی مجازی بخاطر شما عزیزان منتشر می کنیم.

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی (عموماً فردی یا سازمانی) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوستام، خویشاوندان، لینک‌های وب، و سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) به هم وصل هستند.

تحلیل شبکه‌های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. به بیان دیگر، در این ساده‌ترین شکل، یک شبکه اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه‌است. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد.

نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می‌توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در این بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاست‌گذاری عمومی و رهنمون‌سازی افراد در این مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود.

تحلیل شبکه اجتماعی

اهمیت شبکه اجتماعی

تحلیل شبکه‌های اجتماعی (مرتبط با نظریه شبکه‌ها) به عنوان یک تکنیک کلیدی در این جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، جغرافیا، روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی زبان، علوم ارتباطات اجتماعی، دانش اطلاعات، مطالعات سازمانی، اقتصاد و زیست‌شناسی مدرن همانند یک موضوع محبوب در این زمینه تفکر و مطالعه پدیدار شده‌است.

ریشه‌شناسی شبکه اجتماعی

بیش از یک سده است که در این جوامع، از واژه «شبکه اجتماعی» را بخاطر اشاره ضمنی به مجموعه روابط پیچیده میان افراد در این سیستم‌های اجتماعی در این تمامی مقیاس‌ها از روابط بین فردی گرفته تا بین‌المللی مورد استفاده می‌گیرد. جان آروندل بارنس در این سال ۱۹۴۵ بخاطر نخستین بار از اصطلاح قاعده‌مند بخاطر مشخص کردن الگوهایی از رشته‌ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص می‌کنند و به صورت رایج توسط عموم و دانشمندان علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد: گروه اجتماعی محدود (مانند: قبیله و خانواده) و طبقات اجتماعی (مانند: جنسیّت و قومیت).

دیدگاه احکام نظری و روش‌ها

تحلیل شبکه‌های اجتماعی از دید احکام نظری و روش‌ها و تحقیق‌های مربوط به آن از یک صنعت ضمنی به معبری تحلیلی بخاطر پارادایمها واکنش یافته‌است. برهان‌های تحلیلی از کل گرفته تا جزء؛ از ساختار گرفته تا روابط و افراد، از اخلاق گرفته تا رفتار، همگی شبکه‌های سراسری را مورد بررسی قرار می‌دهند که در این آنها، همه رشته‌ها شامل روابط ویژه‌ای در این میان جمعیتِ تعریف شده‌اند و یا شبکه‌های فردی را مورد بررسی قرار می‌دهند که شامل رشته‌هایی (مانند انجمن‌های خصوصی) است که افراد مشخصی آنها را دارند.

social medias4 - شبکه های اجتماعی چیستند؟

گرایش‌های تحلیلی متعددی تحلیل شبکه‌های اجتماعی را تمیز می‌دهند: هیچ فرضی وجود ندارد که گروه‌ها، بلوک‌های بنا کننده اجتماع هستند: این معبر بخاطر مطالعه سیستم‌های اجتماعی با محدودیت کمتر باز است از اجتماعات غیر محلی گرفته تا لینک‌های درون وب‌گاه‌ها.

تحلیل شبکه‌های اجتماعی علاوه بر سروکارداشتن با اشخاص (افراد، سازمان‌ها، کشورها) به عنوان واحدهای گسسته تحلیل، بر چگونگی ساختار رشته‌ها که اشخاص و روابط میان آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد نیز تمرکز می‌کند.

برخلاف تحلیل‌هایی که بر این فرض استوارند که هنجارهای اجتماعی تعیین کننده رفتارها هستند، تحلیل شبکه‌های اجتماعی به بررسی وسعت تأثیرگذاری ساختار و ترکیب رشته‌ها بر هنجارها می‌پردازد.

تحلیل شبکه‌های اجتماعی چشم‌انداز متناوبی را ایجاد می‌کند که در این آن خواص افراد نسبت به ارتباطات و رشته‌های میان آنها در این شبکه از اهمیت کمتری برخوردار است. این معبر ایجاد شده‌است تا بخاطر توضیح بسیاری از پدیده‌های جهان واقعی مفید واقع شود، اما مجال کمتری بخاطر نمایندگی‌های فردی باقی می‌گذارد تا توانمندی‌های فردیشان روی موفقیت تأثیرگذار باشد. زیرا بخش زیادی از توانمندی‌ها درون ساختار شبکه باقی می‌ماند.

شکل شبکه اجتماعی

شکل یک شبکه اجتماعی به تعیین میزان سودمندی شبکه بخاطر افراد آن شبکه کمک می‌کند. به طور جزئی، شبکه‌های محکم (محکم یعنی چه؟) بخاطر اعضایشان نسبت به شبکه‌هایی که تعداد زیادی اتصالات ضعیف بخاطر افراد خارج از شبکه اصلی دارند، فایده کمتری دارند. بیشتر شبکه‌های باز با اتصالات اجتماعی و رشته‌های ضعیف، شانس بیشتری بخاطر دسترسی به ایده‌ها و دست‌آوردهای جدید نسبت به شبکه‌های بسته با رشته‌های طویل فراهم می‌آورد. به بیان دیگر گروهی از دوستان که تنها دارای ارتباط با یکدیگر هستند، اطلاعات و دست‌آوردهای یکسانی را به اشتراک می‌گذارند. اما گروهی از افراد که دارای ارتباط با بخش‌های اجتماعی دیگر هستند شانس بیشتری بخاطر دسترسی به محدوده وسیعتری از اطلاعات دارند.

افراد بخاطر دستیابی به موفقیت بهتر است که با شبکه‌های گوناگونی ارتباط داشته باشند تا اینکه ارتباطات زیادی درون یک شبکه داشته باشند. به طور مشابه افراد می‌توانند تأثیرگذاری و ایفای نقش به عنوان واسطه در این برقراری ارتباط بین دو شبکه که به هم متصل نیستند را تمرین کنند. (این کار پر کردن سوراخ‌های ساختاری نامیده می‌شود)

مدل های جدید‌های انتشار اطلاعات

مدل های جدید انتشار مستقل

در این این مدل های جدید کل شبکه اجتماعی به صورت یک گراف نمایش داده می‌شود که در این آن رئوس نشان دهنده افراد و یال‌ها نشا ن دهنده ارتباط میان آنها هستند. برخی از راس‌ها به صورت پیش فرض فعال و بقیه غیرفعال هستند. وزن یال‌ها عددی میان صفر و یک است که نشان دهنده احتمال فعال شدن آنها است. هرگاه راسی مانند Vفعال می‌شود با احتمالی می‌تواند راس‌های همسایه خود را فعال کند. این احتمال برابر وزن یال ارتباطی میان راسV و راسU (راسی که V شاید بتواند آن را فعال کند) P(U,V) است. این فعال سازی با احتمالی که گفته شد تنها یه بار صورت م یگیرد، به این معنی که اگر با احتمال مربوط راس V نتوانست راس u را فعال کند دیگر راسV شانسی بخاطر اثرگذاری بر راس U نخواهد داشت.

social medias2 - شبکه های اجتماعی چیستند؟

مدل های جدید حد آستانه خطی

در این این مدل های جدید نیز مانند مدل های جدید انتشار مستقل، شبکه اجتماعی با یک گراف مدل های جدید می‌شود که افراد به صورت راس و ارتباط میان افراد به صورت یال نمایش داده می‌شود. از طرفی هر راس دارای دو وضعیت فعال و غیرفعال است. احتمال اثرگذاری فرد V بر فرد U را با وزن بین دو یال، که با bv,w نمایش می‌دهیم، بیان می‌شود. این وزن یا همان احتمال به گونه‌ای است که باید مجموع جمع همسایه‌ها کمتر از ۱ باشد: هر راس v دارای یک حد آستانه است که بین بازه [۰٬۱] به صورت تصادفی انتخاب م یشود، این مقدار نسبت وزنی همسایگانی از v ات که باید فعال شوند تا منجر به فعال شدن v شوند. با داشتن انتخا بهای تصادفی بخاطر آستانه‌ها و یک مجموعه از رئوس فعال اولیه (که در این این حالت بقیه رئوس کاملاً غیرفعال هستند)، مراحل انتشار به طور قطعی در این قدم‌های مجزای زیر خواهد بود:

۱- در این قدم t کل رئوسی که در این قدم t-1 فعال بودند، به صورت فعال باقی خواهند ماند. ۲- راس v را در این صورتی فعال می‌کنیم که جمع وز نهای همسایگان فعال آن حداقل θv باشد:

تأثیرگذاری شبکه اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی بخاطر بررسی چگونگی تأثیرات متقابل میان تشکیلات، توصیف بسیاری از اتصالات غیررسمی که مجریان را به یکدیگر متصل می‌کنند، نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند و در این این زمینه‌ها نیز به خوبی برقراری ارتباطات فردی میان کارمندان در این سازمان‌های مختلف عمل می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی نقش کلیدی در این موفقیت‌های تجاری و پیشرفت‌های کاری ایفا می‌کنند. شبکه‌ها راه‌هایی را بخاطر شرکت‌ها فراهم می‌کنند که اطلاعات جمع‌آوری کنند، از رقابت بپرهیزند و حتی بخاطر تنظیم قیمت‌ها و سیاست‌ها با هم تبانی کنند.

گردشگری

نتایج مطالعات در این حوزه سیاستگذاری گردشگری نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی به واسطه تأثیرگذاری روی متغیرهای رفتاری بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد گوناگون تأثیرگذار هستند و می‌توان از شبکه‌ها به منظور شکل‌گیری اعتماد و کاهش ریسک تصمیم‌گیری کاربران در این انتخاب یک مقصد خاص گردشگری بهره گرفت.

خودسانسوری شبکه اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی می‌توانند موجب ایجاد نگرانی در این کاربرانشان در این مورد واکنش دیگر اعضای شبکه شوند و به این طریق افراد را از ابراز نظر در این مورد و بخوانید مهم بازدارند.

شبکه‌های اجتماعی مجازی

تحلیل شبکه اجتماعی

فضای مجازی، امکان شکل‌گیری اجتماعات جدید از کاربران را فراهم می‌کند. از زمان فردیناند تونیس و تلاش او بخاطر تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع» (گزلشافت) در این مقابل «جامعه» (گمنشافت) به بعد همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی «رو در این رو بودن»، «محدودیت تعداد»، و «ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی» را از خصائص بنیادی اجتماع عنوان کرده‌اند.

هر چند روابط کاربران فضای مجازی رابطه‌ای با واسطه و نه رو در این رو است اما بسیاری از پژوهشگران اینترنت تمایل دارند از اصطلاح «اجتماع» بخاطر اشاره به جمع کاربران استفاده کنند.

شبکه‌های اجتماعی مجازی مانند فیس‌بوک در این بین مردم جهان محبوبیت بالایی کسب کرده‌اند. این شبکه‌های اجتماعی درعین حال که فضایی بخاطر یافتن دوستان جدید یا قدیمی هستند، جایی بخاطر تبادل نظر هستند که در این آنها افراد عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک و بحث می‌گذارند.

اهمیت و محبوبیت شبکه‌های اجتماعی مجازی، در این آینده بیش از هم اهمیت پیدا می‌کند. زیرا در این دنیای حقیقی هیچ‌گاه افراد علاقه‌مند، و بخوانید موردعلاقه خود را به این گستردگی نمی‌یافتند.

social medias3 - شبکه های اجتماعی چیستند؟

شرکت‌ها و نهادها

استفاده از خدمات شبکه‌های اجتماعی، روزبه‌روز محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند. هم‌اکنون سایت‌های شبکه‌های اجتماعی، بعد از درگاه‌های وب بزرگی مانند یاهو! یا ام‌اس‌ان و موتورهای جستجوی وب مانند گوگل، تبدیل به پراستفاده‌ترین خدمت اینترنتی شده‌اند.

ناسا هم بخاطر جذب جوانان علاقه‌مند به و بخوانید هوافضا، یک شبکه اجتماعی را بر پایه استانداردهای نسل آینده وب و تنظیمات سایت خود راه‌اندازی کرد. این شبکه اجتماعی با نام «مای ناسا» بخش‌های بسیار پیشرفته‌ای دارد که کاربران می‌توانند از طریق آنها تصاویر و تفکرات خود را دربارهٔ و بخوانید فضایی با ببینید کاربران به‌اشتراک بگذارند. مای ناسا یک نمونه بسیار اصلی از شبکه‌های اجتماعی است و یک محیط مجازی را می‌سازد که در این آن کاربران می‌توانند تمام و بخوانید و مقولات مورد نظر و شخصی خود را جمع‌آوری کنند. کاربران می‌توانند در این این شبکه اجتماعی جدید بخاطر خود وبلاگ درست کنند و از وبلاگ‌هایی نظیر وبلاگ یکی از مدیران ناسا که روایت بسیار شگفت‌انگیزی را از ماموریت‌های فضایی خود نقل کرده‌است، استفاده کنند.

شبکه‌های اجتماعی، به‌خصوص آن‌هایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند، مکان‌هایی در این دنیای مجازی هستند که مردم خود را به‌طور خلاصه معرفی می‌کنند و امکان برقراری ارتباط با همفکرانشان را در این زمینه‌های مختلف مورد علاقه فراهم می‌کنند. البته در این بعضی از موارد مثل مای‌ناسا سمت و سوی اصلی این علایق (فضا) مشخص است.

شبکه اجتماعی در این ایران

در این ایران عضویت در این شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی نمی‌شود و جرم انگاشتن به نوع فعالیت شبکه و فرد وابسته است. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای اصل بر آزادی است و شهروندان از تمامی امکانات اینترنت می‌توانند استفاده کنند اما این اصل استثناهایی دارد که عمدتاً در این قانون جرایم رایانه‌ای آمده است ارتکاب این ممنوعیت‌ها جرم و قابل مجازات است.

گرچه آمار دقیقی ازشبکه‌های اجتماعی درایران موجود نیست اما حدود ۶۰۰ مورد تحت عناوین شبکه‌های اجتماعی، جوامع مجازی، «میکروبلاگینگ»، «موبلاگینگ»، «تالار گفتگو»، و «اتاق گفتگو» درکشور ایجادشده است واین نشان از رونق این گونه وبگاه‌ها در این ایران است.

social medias1 - شبکه های اجتماعی چیستند؟

فرهنگ استفاده از شبکه اجتماعی

پیش از اشاعه و ترویج هر امکاناتی در این هر جامعه نیاز است تا فرهنگ استفاده از آن ذکر شود. چه بسا امکانات و وسایلی که جهت رفاه در این جامعه بودند اما با فقدان فرهنگ استفاده از آن مضراتش بیشتر از منفعتش شده است. در این حال حاضر گستردگی شبکه‌های مختلف اجتماعی در این جامعه باعث شده، نظارت بر آن را با مشکلات بیشتری مواجه کند تا جایی که تشخیص اخبار کذب از واقعیت را در این آن بسیار سخت می‌کند. این در این حالی است که انتشار اخبار نادرست خصوصاً در این زمینه سلامت، و پیروی کورکورانه از اخبار دروغ، می‌تواند خطرات و خسارت‌های جبران ناپذیری به بار آورد.

مضرات شبکه اجتماعی

مانند اعتیاد دیگر چیزها حتی در این مواقعی که کاربر از شبکه‌های اجتماعی متنفر است، نمی‌تواند آن را ترک کند.

از سوی دیگر، با وجود اینکه شبکه‌های اجتماعی می‌توانند حافظه کاربران را تقویت کند، اما استفاده بیش از اندازه می‌تواند باعث تضعیف حافظه و کاهش تمرکز شود.

به دنبال مقایسه دائمی کاربر با دیگر کاربران، شبکه‌های اجتماعی بر اعتماد به نفس جوانان می‌تواند اثر مخربی داشته باشد. اگر مدام باشند.

 


برگرفته:asemooni.com
گرداوری :جدید نیوز

شبکه های اجتماعی چیستند؟

برچسب ها : , , ,
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز