تبیلغات

تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی

دانلود نمونه سوالات تستی و تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی با پاسخنامه در این قالب pdf با کیفیت بسیار خوب که شامل ۸۰۰ سوال مهم و کلیدی این درس می باشد به قیمت ۴۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

Public Health Book Tests Dr. Seyyed Mehdi Alvani - تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی

دانلود نمونه سوالات کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی

چند مورد از نمونه سوالات مدیریت عمومی دکتر سید مهدی الوانی

بر اساس نظریه مینتزبرگ با تسلط بخش عالی بر سازمان ………

۱-نوعی ساختار ساده متمرکز حاصل می شود.   ۲-ساختار بخشی یا شبکه ای ایجاد می شود.

۳-بوروکراسی ماشینی به وجود می آید.   ۴-کنترل از طریق تفاهم بین اعضا سازمان اعمال می شود.

بر اساس نظریه مینتزبرگ با تسلط کدام بخش بر سازمان کنترل متمرکز ایجاد می شود؟

۱-ستاد فنی  ۲-ستاد پیشتیبانی   ۳-بخش عالی   ۴-بدنه عملیاتی

اگر بخش میانی گرداننده اصلی سازمان شود واحدهای تقریبا مستقلی تشکیل شده ………….. ایجاد می شود؟

۱-ساختار بخشی یا شبکه ای   ۲-بوروکراسی حرفه ای  ۳-بروکراسی ماشینی   ۴-ساختار ساده

از نظر مینتزبرگ عاملی که ۵ بخش اصل سازمان را احاطه کرده و بر آنها تاثیر می گذارد ، کدام است؟

۱-محیط خارجی سازمان   ۲-محیط سیاسی   ۳-محیط اقتصادی  ۴-فرهنگ

سازمان بخاطر بقای خود باید از تغییرات محیطی آگاه شده و هماهنگی های لازم را با آنها به عمل آورد ابزار این کار کدامیک از موارد زیر است؟

۱-کنترل  ۲-مذاکره  ۳-سازماندهی مناسب  ۴-بازار شناسی

شکارچی که قصد دارد پرنده ای را در این حال پرواز هدف قرار دهد از چه مکانیسمی بهره می گیرد؟

۱-کنترل گذشته نگر   ۲-کنترل هدف  ۳-کنترل آینده نگر  ۴-کنترل حرکت

برخی از عملمای مدیریت بازخور را نوشداروی بعد از مرگ سهراب نام نهاده اند استدلال آنان بخاطر این نامگذاری چیست؟

۱-در این این مکانیسم اطلاعات دقیق در این اختیار مدیر قرار نمی گیرد.

۲-در این این مکانیسم اطلاعات به سرعت در این اختیار مدیر  قرار نمی گیرد.

۳-در این این مکانیسم از واقعه رخ داده ثبت و ضبط به عمل نمی آید.

۴-در این این مکانیسم پس از رخ دادن واقعه مدیر از مشکل با خبر می گردد.

شاخص ها بخاطر سنجش نتایج مورد انتظار کدامیک از ویژگی های زیر را نبایستی داشته باشد؟

۱-رابطه مستقیمی با موضوع مورد کنترل داشته باشند.  ۲-صرفا کمی باشند.

۳-از جامعیت نسبی برخوردار باشند.   ۴-جنبه های کیفی را نیز در این نظر قرار دهند.

مبنای مقایسه در این کنترل چیست؟

۱-شاخص   ۲-مقیاس   ۳-استاندارد   ۴-معیار

تاثیر و نفوذ بر کارکنان در این انجام ماموریت های سازمان را ……………

۱-رهبری و هدایت نامیده اند.   ۲-انگیزش نامیده اند.  ۳-ارتباط گروهی نامیده اند   ۴-خلاقیت و ایجاد روحیه نامیده اند.

جهت دانلود تستهای کتاب مدیریت عمومی دکتر سیدمهدی الوانی از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

واژه و لغات ضروری زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت

دانلود واژه و لغات ضروری زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت با کیفیت بسیار خوب همراه با معنی فارسی مناسب کنکور کارشناسی ارشد و دکترای در این ۳۰ صفحه به قیمت ۳۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.این بسته طلایی شامل بیش از ۹۰۰ لغات تخصصی می باشد.

Required English vocabulary - واژه و لغات ضروری زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت

لغات تخصصی زبان انگلیسی رشته مدیریت

مطالعه این واژگان و درک معنای آنها بخاطر ترجمه متون مدیریتی و تستهای درک مطلب کنکور کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت در این کلیه گرایشهای رشته مدیریت (صنعتی، بازرگانی، مالی، دولتی، فناوری اطلاعات، کارآفرینی، تکنولوژی، اجرایی، شهری و MBA) مفید می باشد.

جهت دانلود واژه و لغات ضروری زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت از فرم زیر اقدام نمایید.

لینک منبع


گرداوری شده : جدید نیوز

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

دانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت بسیار عالی (تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان) در این ۱۴۵ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

Oral to mouth oral article - پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

مقاله تبلیغات دهان به دهان

توضیحات پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل ۲۲ سوال بخاطر سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. بخاطر سنجش متغیرها نیز از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک ملی شهر رشت می باشد.

با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۵۵ نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین ارزش ویژه برند نیز بر قصد استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکی تاثیر معناداری دارد.

دانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

مقدمه
فضای ﺳﺎیبری اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪیدی ﺑـﺮای ﺑﺎزاریاﺑـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛـﺎرایی، اﺛﺮﺑﺨﺸـی ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎزاریابی و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮیان اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. یک ﺟﻨﺒـﻪ ﻓﻀـﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی، ﺗﺄﺛﻴﺮات بین شخصی آﻧﻼین اﺳﺖ(Stephen, Ronald, Bing, 2008). ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﻴﺮات بین شخصی اﻓﺮاد در این ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ، ﺑﺮ ارزیابی ﻫﺎ و ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن درﺑـﺎره ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. تبلیغات دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﻋﻲ از اﺷﻜﺎل رﺳﺎﻧﻪاي و اﻧﻮاع وب سایتها اﺳﺖﻛﻪ در این آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﻳﻦ و آﻣﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد(Jason, Georgiana, Dongwoo,2010).

ﺑـﺎزﻧﮕﺮيﻫـﺎي آﻧﻼﻳـﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه پژوﻫﺸـﮕﺮان را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ(۲۰۰۸East Hammond, Lomax, ). ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و در این ﻃﻮل ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻳﺠﺎدﺷـﺪه را ﺑﺮايﺗﺸﺮﻳﺢﭘﺪﻳﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺗﺮﻛﻴـﺐﻛـﺮدهاﻧـﺪ ( ۲۰۱۱,Yolanda, Ngai).

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، خدمات بانکی اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب خدمات بانکی ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ درﺑﺎره قصد اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از خدمات الکترونیکی بانک ملی ﺗﻮﺳﻂ ﻣشتریان در این ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑانکها اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ­ آﻣـﺎری در این ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ بانک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ هزینه بر ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ طولانی بانکها در این عرصه خدمات الکترونیکی، یکی از اصلی ﺗـﺮین رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی تبلیغاتی این ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ تبلیغات دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن الکترونیکی اﺳـﺖ.

نمونه پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

قسمتهای از پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

در این سال هاي اخير، تحقيقات صورت گرفته بر روي شناخت فاكتورهايي كه در این زمينه رضايت مشتريان و وفاداري آنان مؤثر مي‌باشد، گسترش يافته است. در این اغلب موارد وفاداري مشتريان براي موفقيت سازمان هاي كسب و كار حياتي مي باشد چرا كه معمولاً جذب مشتريان جديد گران تر از حفظ مشتريان موجود مي باشد و در این اكثر تحقيقات صورت گرفته به وسيلة بسياري از نويسندگان پيشنهاد شده است تا مشتريان وفادار به عنوان يك دارائي رقابتي حفظ شوند.

بسياري از پژوهشگران بازاريابي بر نقش حياتي ميان فردي بين مشتري و فروشنده در این رضايت مؤثر مشتري، ايجاد نگرش هاي مطلوب به برند و تقويت پيوند ميان مشتريان و برند تأكيد مي كنند وفاداري مشتريان، كليد موفقيت تجاري قلمداد مي شود. مشتريان وفادار اهميت بسياري يافته اند با ۵ درصد افزايش در این وفاداري مشتريان ، سود به ميزان ۲۵ تا ۸۵ درصد افزايش مي يابد كه به اين نرخ هزينه وفاداري گفته مي شود. ريچارد اوليور، تعريف از وفاداري را به اين صورت مطرح كرده است «وفاداري به يك تعهد قوي براي خريد مجدد محصول يا خدمت برتر در این آينده اطلاق مي شود، تا همان مارك يا محصول علي رغم تلاش هاي بازاريابي بالقوه رقبا و تأثيرات آنها، خريداري گردد»(حيدرزاده، ۱۳۸۹).

علایم تجاري از مسائل اصلی مطرح در این راهبرد آمیخته محصول بنگاه اقتصادي است. شرکتها براي علایم تجاري خود سرمایه گذاريهاي وسیع و بلند مدت بخصوص در این زمینه هاي تبلیغات، پیشبرد فروش و بسته بندي می کنند. آنها می دانند که قدرت بازارشان ناشی از ایجاد علایم تجاري محصولاتشان است و علایم تجاري قوي وفاداري مشتریان را برایشان به همراه می آورد. شاید متمایزترین مهارت بنگاه هاي حرفه اي توانایی آنها در این ایجاد، حفظ و نگهداري و توسعه علایم تجاري خود باشد(کاپفرر، ۱۳۸۷).

با تشدید رقابت در این تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تري انتظارات و ارزش هاي مورد نظر مشتریان را درك و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند(وانگ و لیائو ، ۲۰۰۷).

در این بازار امروز، داشتن تفكري مناسب درمورد استراتژي هاي برند سهم مهمي در این موفقيت سازمان ايفا مي كند. استراتژي توسعه نام تجاري و بسط حق انتخاب مصرف كننده نسبت به محصولات گوناگون به يكي از راه هاي پر طرفدار در این كسب رشد تبديل شده است. بنا به تعريف آكر و كلر در این سال ۱۹۹۰، توسعه برند از توسعه خط محصول كه به صورت اصطلاحي در این مورد محصولات يا خدمات جديد در این محصولات در این زمينه هايي چون طعم، بو، اندازه و …. ايجاد مي شود (از شلوار هاي جين به روتختي، از قهوه به بستني و …). توسعه برند مي تواند روي ارزش ويژه برند اصلي يا حتي نام شركت يا كمپاني تأثيرگذار باشد. آشنايي مصرف كننده با برند اصلي مي تواند به ورود محصول جديد و گسترش سريع آن در این بخش هاي جديد شكل گرفته در این بازار كمك كند(قرباني، ۱۳۸۹).

تبلیغات یک شرکت تاثیر بسزایی در این بالا بردن آگاهی مشتری دارد و بر روی افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می گیرد که نه تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در این برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می رود، بلکه وسیله ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری های شرکت و همچنین واکنش در این محصولات آگاه می شوند. تبلیغات تاثیری ناملموس بر روی فروش، در این بازار مورد نظر ایجاد می کند.

در این حال حاضر برنامه های تبلیغاتی به سمتی پیش می روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولین تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابط های مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش می باشد زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را بخاطر مدیریت شرکت مشخص کند(فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۷).

امروزه روش های نوین بازاریابی به دنیا معرفی شده که از روش های قدیمی کاراتر، ارزان تر و موثرتر است که از آنها می توان به انواع بازار یابی تک به تک ، بازار یابی تلفنی، بازار یابی از راه دور، بازاریابی پارتیزانی ، بازاریابی ویروسی، بازار یابی دهان به دهان و… اشاره کرد. يكي از گسترده ترين مفاهيم مورد پذيرش در این رفتار مصرف كننده، ارتباط دهان به دهان يا ارتباطات توصيه اى مي باشد كه نقش مهمي را در این شكل ارتباط دهي رفتار و نگرش مصرف كننده بازي مي كند.

دهان به دهان در این بازاريابي معمولاً براي توصيف توصيه ها و پيشنهادات مصرف كنندگان به يكديگر استفاده مي شود. سرعت و فقدان تعصبات تجاري به مارك محصول يا خدمت خاص، آن را به منبع اثربخش اطلاعاتي براي انتخابهاي تجاري مصرف كنندگان تبديل كرده است، بخصوص در این مواردی علي رغم اهميت و نفوذ كه تجربه قبلي خريد محدود باشد(خبیری و همکاران، ۱۳۹۲).

نفوذ و تأثيرات بين شخصي افراد در این محيط هاي آنلاين، بر ارزيابي ها و تصميمات مشتريان درباره خريد يك محصول يا برند مؤثر هستند. تبليغات دهان به دهان الكترونيكي شامل تنوعي از اشكال رسانه اي و انواع وبسايتها است كه در این آنها بيشترين دسترسي به عقايد و تجديدنظر هاي مصرف كنندگان آنلاين و آمارها وجود دارد(جیسون و همکاران، ۲۰۱۰).

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

قصد استفاده از خدمات الکترونیکی

افزايش رقابت، تغيير محيط كسب و كار و جهاني سازي از تغييرات عمده اي هستند كه در این صنعت خدمات مالي و بانكداري به وقوع پيوسته است. تقاضا براي خدمات مالي به سرعت در این حال تغيير است و رفتار مشتريان نسبت به دهه قبل تغيير كرده است. با گذر مشتريان از مرحله بانكداري سنتي به بانکداری الکترونیکی ، استراتژي هاي جديدي براي جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان كنوني لازم است(لو و همکاران، ۲۰۱۳).

بانكداري سنتي از طريق شعبه هم چنان به عنوان يك روش اصلي براي انجام مبادلات و عمليات بانكي در این بسياري كشورها باقي مانده است. با وجود اين كه ميليون ها دلار در این ايجاد سيستم هاي بانكداري الكترونيك در این بسياري كشورها خرج شده، گزارشات حاكي از آن است كه استفاده كنندگان بالقوه از اين سيستم ها به رغم در این دسترس بودن از آن استفاده نمي كنند و اين موجب نگراني بانك ها شده است. اين نتايج نياز به شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات الكترونيك بانكي را آشكار مي كند.

به دليل اين كه كسب و كارها، از جمله بانك ها، سرمايه گذاري هاي كلاني را براي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي و به كارگيري فناوري اطلاعات براي ارايه خدمات بهتر انجام مي دهند، درك عواملي كه موجب پذيرش اين تكنولوژي مي شود و ايجاد شرايطي كه تحت آن فناوري اطلاعاتي مورد نظر پذيرفته شود از مهم ترين عوامل در این زمينه تحقيقات فناوري اطلاعات است(وانگ و همکاران، ۲۰۰۷).
به عبارتي اين مسأله كه چرا افراد يك سيستم اطلاعاتي را مي پذيرند و يا برعكس از آن استفاده نمي كنند از مهم ترين مباحث سيستم هاي اطلاعاتي است(گار ، ۲۰۱۳).

امروزه بسياري از بانك ها در این سطح جهان خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارايه مي دهند و با يك پارچه شدن اقتصاد جهاني، كشور ما نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت، از اين رو در این بلند مدت چاره اي جز الكترونيكي شدن بانك ها نداريم. از سويي بخش در این حال رشدي از مشترياني شكل گرفته اند كه فهم تكنولوژيكي دارند و سهولت سيستم هاي توزيع خدمت مبتني بر تكنولوژي را نسبت به ارايه اين خدمات از طريق كاركنان بانك ترجيح مي دهند(کارجالوتو و همکاران، ۲۰۰۹).

پاسخ گويي به نياز مشتريان با بافت سنتي بانك هاي كشور آسان نيست و ايجاد زمينه و در این اختيار گرفتن فناوري مناسب الزامي است. كندي و نديده گرفتن اين بازار فضاي مناسبي براي شركت ها و مؤسسات غير بانكي ايجاد مي كند تا با ارايه خدمات خود در این حد توان سهم بزرگي از فعاليت هاي مالي را از آن خود كنند(سرمدسعيدی، ۱۳۸۹).

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه حدود ٥٠ درصد از سرمايه گذاري در این كسب و كار آمريكايي ها صرف فناوري اطلاعات و استفاده از تكنولوژي هاي جديد براي ارايه خدمات مي شود(هانگ و همکاران، ۲۰۱۰).

استفاده از فناوري اطلاعات توسط بانك ها نيز در این جهت بهبود ارايه خدمات در این سراسر دنيا در این حال افزايش است. با استفاده از سيستم هاي ارتباطات از راه دور و فناوري اطلاعات، يك بانك مي تواند خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه دهد و امكان انجام مبادلات بانكي را به صورت تعاملي براي مشتريان فراهم كند(کامپیو و هیگینز ، ۲۰۰۵).

ارايه خدمات الكترونيك باعث كاهش موانع ورود رقبا به اين صحنه شده است. در این مقايسه با هزينه ايجاد يك شعبه سنتي كه حدود ٢٥ تا ٣٠ ميليون دلار است امروزه رقبا مي توانند با ايجاد يك بانك اينترنتي با هزينه كمتر از ۵۰۰۰۰دلار و با هزينه نگهداري وب سايت حدود ۵/۲ میلیون دلار براي ۵۰۰۰۰ حساب به ارايه خدمات بانكي بپردازند. پيش بيني هاي موجود بيانگر رشد استفاده كنندگان از اينترنت در این بانكداري از تعداد ۶/۶ ميليون نفر در این سال ١٩٩٨ به ٣٢ ميليون نفر در این سال ٢٠٠٣ است. اين امر از يك سو بيانگر همه گير شدن بانكداري الكترونيكي و از سوي ديگر مبين رشد روزافزون اين حركت در این چند سال آينده است(نيکبخش تهرانی و آذرصابري، ۱۳۸۵).

از نظر آيزن قصد مشتريان براي استفاده از بانكداري الكترونيكي، علاقه شخصي فرد در این استفاده از سيستمهاي ارائه شده براي تعاملات بانكي است(کاظمی و دیگران، ۱۳۸۹). به بيان ديگر انگيزه شخص در این حسي از برنامه آگاهانه اش مي باشد كه كوشش مي كند تا از خدمات بانكداري الكترونيكي استفاده كند(ژائو و همکاران، ۲۰۱۰).

تعدادي از معاملات تجارت الكترونيك نشان مي دهند كه قصد مشتريان براي به كار گماردن تعاملات آنلاين يك پيش بيني كننده قوي انتظارات واقعي مشتريان در این تعاملات تجارت الكترونيك مي باشد(كاظمي و ديگران، ۱۳۸۹). در این واقع تمايل رفتاري يا قصد استفاده، ميزان احتمال به كارگيري سيستم توسط فرد است(سید جوادین و یزدانی، ۱۳۸۴).

Oral to mouth research - پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

مقالات تبلیغات دهان به دهان

فهرست پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

چکیده.. ۷

فصل اول.. ۹

۱-۱- مقدمه.. ۹

۱-۲- بیان مسئله.. ۹

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. ۱۲

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۲

۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۱۳

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.. ۱۴

۱-۶-۱- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.. ۱۴

۱-۶-۲- ارزش ویژه برند.. ۱۴

۱-۶-۲-۱- آگاهی از برند.. ۱۴

۱-۶-۲-۲- وفاداری به برند.. ۱۵

۱-۶-۲-۳- کیفیت درک شده.. ۱۵

۱-۶-۲-۴- تداعی برند.. ۱۵

۱-۶-۳- قصد استفاده از خدمات الكترونيكي بانكي.. ۱۶

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۶

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل دوم.. ۱۸

۲- ۱- مقدمه.. ۱۸

۲-۲- قصد استفاده از خدمات الکترونیکی.. ۲۰

۲-۲-۱- مروري بر نظریه هاي قصد استفاده.. ۲۲

۲-۲-۱-۱- مدل پذیرش فنّاوري.. ۲۲

۲-۲-۱-۲- نظریه اقدام مستدل.. ۲۳

۲-۲-۱-۳- نظریه رفتار برنامه ریزي شده قصد استفاده.. ۲۳

۲-۳- ارزش ویژه برند.. ۲۵

۲-۳-۱- تعاریف ارزش ویژه برند.. ۲۸

۲-۳-۲- ابعاد ارزش ویژه برند.. ۳۱

۲-۳-۲-۱ وفاداری به برند.. ۳۲

۲-۳-۲-۲- کیفیت درک شده :.. ۳۸

۲-۳-۲-۲-۱- تعریف کیفیت درک شده.. ۴۰

۲-۳-۲-۲-۲- ابعاد کیفیت درک شده.. ۴۱

۲-۳-۲-۳ آگاهی از برند.. ۴۱

۲-۳-۲-۴ تصوير ذهني از برند.. ۴۳

۲-۳-۳ تداعی برند :.. ۴۴

۲-۳-۴- عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند.. ۴۴

۲-۳-۴-۱- تبلیغات.. ۴۴

۲-۳-۴-۲- خانواده.. ۴۵

۲-۳-۴-۳- قیمت.. ۴۶

۲-۳-۴-۴- ترفیعات قیمتی.. ۴۶

۲-۳-۴-۵- تجربه برند.. ۴۷

۲-۳-۴-۶- اعتماد برند.. ۴۷

۲-۳-۴-۷- رضايت برند.. ۴۸

۲-۳-۴-۸- تناسب درك شده برند.. ۴۸

۲-۳-۴-۹- مديريت ارتباط با مشترى.. ۴۸

۲-۳-۴-۱۰- مديريت زمان.. ۴۹

۲-۳-۴-۱۱- مشاركت مديران ارشد.. ۴۹

۲-۳-۴-۱۲- منابع سرمايه گذارى شده.. ۵۰

۲-۳-۵- ديدگاههاي مطالعه ي ارزش ويژه ي برند:.. ۵۰

۲-۳-۵-۱- مدل ارزياب داراي برند.. ۵۱

۲-۳-۵-۲- مدل ارزش ویژه برند یو و دون تو.. ۵۲

۲-۳-۵-۳- مدل ارزش برند آكر.. ۵۳

۲-۳-۶- تاثير تبليغات بر ارزش ويژه برند.. ۵۴

۲-۳-۷- ارتباط بين تبليغات و ارزش ويژه برند.. ۵۵

۲-۴ تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۵۶

۲-۴-۱- تبلیغات.. ۵۸

۲-۴-۲- تبليغات دهان به دهان.. ۶۰

۲-۴-۳- تبلیغات شفاهی ( دهان به دهان ) الکترونیکی.. ۶۳

۲-۵- پیشینه پژوهش.. ۶۸

۲-۵-۱- پژوهشهای داخلی.. ۶۸

۲-۵-۲- پژوهش های خارجی.. ۷۰

۲-۶- چهارچوب نظری تحقیق.. ۷۲

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل سوم.. ۷۷

۳-۱- مقدمه.. ۷۷

۳-۲- روش پژوهش.. ۷۷

۳-۳- جامعه آماری پژوهش.. ۷۸

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه.. ۷۸

۳-۵- روشهای گردآوری اطلاعات.. ۷۹

۳-۶- پرسشنامه پژوهش.. ۸۰

۳-۷- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش.. ۸۱

۳-۷-۱- روایی پرسشنامه.. ۸۱

۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه.. ۸۳

۳-۸- متغیرهای پژوهش.. ۸۴

۳-۹- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها.. ۸۵

۳-۱۰- جمع بندی.. ۸۵

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل چهارم.. ۸۷

۴-۱- مقدمه.. ۸۷

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:.. ۸۸

۴-۲-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. ۸۸

۴-۲-۲- توصیف سن پاسخ دهندگان.. ۸۹

۴-۲-۳- توصیف تحصیلات.. ۹۰

۴-۲-۴- توصیف میزان آشنائی با اینترنت و کامپیوتر.. ۹۱

۴-۳- توصیف متغیر های تحقیق.. ۹۲

۴-۳-۱- توصیف ارزش ویژه برند.. ۹۲

۴-۳-۲- توصیف متغیر کیفیت درک شده.. ۹۳

۴-۳-۳- توصیف متغیر آگاهی از برند.. ۹۴

۴-۳-۴- توصیف متغیر تداعی ذهنی برند.. ۹۵

۴-۳-۵- توصیف متغیر وفاداری به برند.. ۹۶

۴-۳-۶- توصیف متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۹۷

۴-۳-۷- توصیف متغیر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی.. ۹۸

۴-۴- علائم اختصاری در این نمودارها و جداول.. ۹۹

۴-۵- بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. ۹۹

۴-۶- تحلیل عاملی تاییدی.. ۱۰۰

تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری.. ۱۰۰

تحلیل عاملی تاییدی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۱۰۰

شاخصهای برازش بخاطر مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۱۰۲

تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا.. ۱۰۲

شاخصهای برازش بخاطر مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا.. ۱۰۳

۴-۷- آزمون فرضیات.. ۱۰۴

۴-۷-۱- مدل یابی معادلات ساختاری.. ۱۰۴

۴-۷-۲- آزمون فرضیات اصلی.. ۱۰۴

شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق.. ۱۰۶

۴-۷-۳- آزمون فرضیات فرعی.. ۱۰۶

شاخصهای برازش مدل فرضیات فرعی تحقیق.. ۱۰۸

۴-۷-۴- تحلیل مسیر فرضیات.. ۱۰۸

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل پنجم.. ۱۱۲

۵-۱- مقدمه.. ۱۱۲

۵-۲- نتایج آمار توصیفی.. ۱۱۲

۵-۲-۱- متغیرهای جمعیت شناختی.. ۱۱۲

۵-۲-۲- متغیرهای اصلی.. ۱۱۳

۵-۳- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی.. ۱۱۴

۵-۴- نتایج آزمون فرضیات.. ۱۱۴

۵-۶- پیشنهاداتی در این راستای نتایج تحقیق.. ۱۱۹

۵-۶-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۱۱۹

۵-۷- محدودیتهای تحقیق.. ۱۲۰

۵-۸- پیشنهاداتی بخاطر تحقیقات آینده.. ۱۲۱

منابع و مآخذ.. ۱۲۳

منابع فارسی.. ۱۲۳

منابع لاتین.. ۱۲۵

پیوست ۱ : پرسشنامه تحقیق.. ۱۳۱

پیوست ۲ : خروجی نرم افزار.. ۱۳۴

جهت دانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

برگزاری مراسم اختتامیه هفتمین همایش شعر ملی ۷۲ خط اشک در این دانشگاه پیام نور اصفهان

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مسئول نهاد مقام معظم رهبری در این دانشگاه پیام نور استان اصفهان با بیان اینکه این همایش تنها همایشی است که در این سطح ملی و دانشگاه های کشور برگزار می شود گفت: این همایش مختص به دانشگاه پیام نور نیست و همه دانشجویان، اساتید، اعضای هیات های علمی و کارمندان دانشگاه های کشور می توانند در این این همایش شرکت کنند.

حجت الاسلام مرتضی خوشنویس زاده با اشاره به اینکه این همایش در این ۳ بخش اساتید، دانشجویان و کارمندان تمامی دانشگاه های کشور و در این ۳ بخش شعر کلاسیک، شعر نو و بخش ویژه با عنوان (نقش جوانان در این نهضت عاشورا و همچنن شهادت طلبی شهدای مدافع حرم) برگزار شده است گفت: امسال ۶۳۰ اثر از دانشگاه های سراسر کشور در این سایت دبیرخانه بارگذاری شد که پس از داوری آثار، ۱۳۰ اثر به مرحله دوم راه پیدا کردند.

وی افزود: از میان آنها تعدادی اثر به عنوان برگزیده و تعدادی نیز به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شده است.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در این دانشگاه پیام نور استان اصفهان، تاسیس دبیرخانه دائمی شعر آیینی در این دانشگاه های کشور در این نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه پیام نور استان اصفهان را خواستار شد و گفت: تشکیل این دبیرخانه دائمی نیازمند شرایط و لوازمی است و چنانچه مقدمات تاسیس دبیرخانه دائمی شعر آیینی در این دانشگاه های کشور در این نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه پیام نور استان اصفهان فراهم شود می تواند آثار زیادی داشته باشد.

حجت ‌الاسلام مصطفی رستمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه‌ها نیز در این این مراسم گفت: شعر آیینی، شعر انتقال تاریخ اهل البیت (ع) و شعر انتقال فرهنگ عالی اسلام کامل است.

در این این همایش ملی، علاوه بر شعرخوانی شاعران کشوری و استانی و برگزیدگان همایش، از خانواده شهید مدافع حرم کمیل قربانی نیز تجلیل به عمل آمد.

معرفی برگزیدگان :

در این بخش کلاسیک در این سطح اساتید و کارمندان، رضا اسمخانی از استان زنجان و حیدر منصوری از استان بوشهر به ترتیب اول و دوم شدند و فرزانه شریفات از استان خوزستان به عنوان برگزیده بخش ویژه معرفی شد.

در این شعر کلاسیک در این سطح دانشجویی، میلاد حبیبی از خمینی شهر اصفهان، محمد زارعی از دلیجان و علی سلیمانی از استان جدید به ترتیب برگزیده و فرزانه شفیعی از استان اصفهان و سجاد بوستانی از استان گیلان شایسته تقدیر قرار گرفتند.

مصطفی توفیقی از مشهد، پویا اقرایی از رامهرمز و میثم خندانی از اهواز نیز به ترتیب برگزیدگان بخش شعر سپید و سید علی شکرالهی از نجف آباد اصفهان، علی مردی پور و متین بنائی از اصفهان به عنوان نفرات برگزیده بخش ویژه دانشجویی معرفی شدند.


گرداوری شده : جدید نیوز

ارزیابی ۱۰ بیمارستان بخاطر تربیت و آموزش پرستار

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : ایسنا – دکتر جمشید حاجتی در این خصوص تربیت و آموزش پرستاران در این بیمارستان‌های آموزشی اظهار کرد: در این این زمینه سوء تفاهمی با نمایندگان سازمان نظام پرستاری به وجود آمد و با هماهنگی‌هایی که انجام شد تا حدودی این سوءتفاهم‌ها برطرف شد.

وی ادامه داد: اختلاف نظر درخصوص استفاده از ظرفیت‌های آموزشی در این بیمارستان های ذیصلاح و آموزش پرستاران در این این بیمارستان ها بود که با گفت‌وگوهایی که انجام شد به نتایجی در این این خصوص رسیدیم چرا که موضوع مهم در این رابطه با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری مساله کمبود پرستار است که همه بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند و باید این مشکل به نحوی برطرف شود.  

دبیر شورای آموزش علوم پایه گفت: برخی عقیده دارند اگر جذب پرستاران را تقویت شود و همه نیروهایی که تربیت می شوند ر ا جذب کنیم برخی از مشکلات در این خصوص کمبود پرستار به این ترتیب حل می‌شود البته این درست است اما اگر این کار هم انجام شود با ظرفیتی که دانشگاه‌ها دارند نمی‌توانیم جوابگوی همه مشکلاتی که در این حوزه پرستاری وجود دارد باشیم؛ بنابراین راهکاری که در این نظر گرفته شده این است که بیمارستان‌های آموزشی که فضای مناسب بخاطر تربیت پرستار دارند با هماهنگی دانشکده‌های پرستاری در این همان دانشگاه یا دانشگاه‌های دیگر تفاهم نامه‌ای امضا کنند تا بتوانند آموزش پرستار را انجام دهند. 

وی با بیان اینکه در این این راستا آیین نامه ای نوشته شد و یک مرتبه نیز اصلاحیه روی آن صورت گرفته است، تصریح کرد: چالشی که وجود داشت این بود که تعدادی از مراکز بیمارستانی صلاحیت لازم را بخاطر تربیت پرستار بیمارستانی ندارند، بنابراین در این جلسات متعددی این مساله مرور شد و در این جلسه اولیه ای که با اعضای کارگروه برقرار شد این موضوع بررسی، ضوابط کاری آن انجام و فرم‌ها آماده شد و به زودی ۱۰ مرکزی که در این خصوص صلاحیت آن ها بخاطر تربیت پرستار بیمارستانی بحث وجود داشت بررسی و ارزیابی می شوند که آیا این بیمارستان ها می‌توانند وارد فاز اجرای تفاهم نامه آموزش پرستار شوند یا خیر.  

دکتر حاجتی گفت: دانشگاه‌هایی که بخاطر تربیت پرستار بررسی و انتخاب می‌شوند دانشگاه‌های بزرگی نظیر علوم پزشکی جدید و سمنان و دانشگاه های دیگری هستند که با وجودی که پذیرش در این آن‌ها انجام شده است،اما نامه‌ای به این دانشگاه ها فرستاده شده تا اطلاعات خود را ارائه دهند و در این کارگروه بخاطر بازدید و بررسی آن مراکز برنامه‌ریزی شود. نهایتا تا نیم سال دوم سال جاری این بررسی انجام و این بیمارستان ها تعیین تکلیف می‌شوند تا در این صورتیکه شرایط لازم را نداشتند ظرفیت اختصاصی آن‌ها به ظرفیت اصلی در این کنکور  اضافه شود و در این صورتی که شرایط را داشتند کار آموزش خود را آغاز خواهند کرد.

لینک منبع


گرداوری شده : جدید نیوز

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز