تبیلغات

نمونه سوالات مهندسی راه آهن پیشرفته (آموزش محور)

Examples of Advanced Railway Engineering Questions - نمونه سوالات مهندسی راه آهن پیشرفته (آموزش محور)

دانلود نمونه سوالات مهندسی راه آهن پیشرفته (آموزش محور) با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در این اختیار شما قرار میگیرد.

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در این رابطه با این مطلب دارید در این قسمت نظرات بیان کنید تا در این اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : مهندسی راه آهن پیشرفته

کد درس : ۱۳۱۳۳۲۶

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – راه و ترابری

جهت دانلود نمونه سوالات مهندسی راه آهن پیشرفته از فرم زیر اقدام نمایید.

لینک منبع


گرداوری شده : جدید نیوز

نمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

Examples of technology questions and welding inspection and workshop - نمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

دانلود نمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در این اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

عوامل موثر بر جوشکاری را نام برده و ۲ مورد از موارد تاثیر هر کدام بر کیفیت جوش را شرح دهید.

۲-دو روش جوشکاری را نام برده و قابلیت های هر روش را توضیح دهید.

۳-در این صورت استفاده از الکترود معیوب چه معنایبی در این جوش رخ خواهد داد؟

۴-انواع اتصال جوشی انواع جوش و انواع درز را نام برده و با رسم شکل بصورت شماتیک نشان دهید.

۵-چه عواملی باعث بروز معایب زیر در این جوش می شود؟بخاطر هر کدام از معایب دو دلیل ذکر کنید.

الف : ذوب ناقص  ب:تخلخل   ج:ترک   د: بریدگی کناره جوش

۶-جوش کاهش انقباض زاویه ای در این جوشکاری چه تدابیری قابل اجرا است؟۴ مورد را نام ببرید؟

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در این رابطه با این مطلب دارید در این قسمت نظرات بیان کنید تا در این اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

کد درس : ۱۳۱۳۳۱۵

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

جهت دانلود نمونه سوالات تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها

Sample maintenance questions Repair and restoration of structures - نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها

دانلود نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در این اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها

۱-دو فاز اصلی بهسازی و ارتقا عملکرد لرزه ای ساختمانهای آسیب پذیر را نام برده و هر یک را به طور کامل تعریف نمایید.

۲-الف) عملکرد لرزه ای یک سازه به چه عواملی بستگی دارد نام ببرید. (۶مورد)

ب) دو مورد از مهمترین عوامل موثر بر تعیین ظرفیت لرزه ای ساختمان ها را بیان کنید.

۳-الف) سطح عملکرد ساختمان و معیار تقاضای لرزه ای را توضیح دهید.

ب) اهداف بهسازی پیشرفته را بیان نمایید؟

۴-دو نوع طیف بازتاب کاربردی در این سطح بهسازی لرزه ای را نام برده و دامنه کاربرد هر یک را بیان کنید؟

۵-انواع جدا سازهای لرزه ای را از نظر ساختاری بیان کرده و چهار مورد از مهمترین آثار لرزه ای بکارگیری این سیستم را در این ساختمانها ذکر کنید؟

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در این رابطه با این مطلب دارید در این قسمت نظرات بیان کنید تا در این اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

نمونه سوالات تابستان ۹۶ با جواب

عنوان درس : نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها

کد درس : ۱۳۱۳۳۶۴

رشته تحصیلی : مهندسی عمران

جهت دانلود نمونه سوالات نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

نمونه سوالات فتوگرامتری ۳

Sample photogrammetric questions - نمونه سوالات فتوگرامتری ۳

دانلود نمونه سوالات فتوگرامتری ۳ با جواب دانشگاه پیام نور که با پرداخت مبلغ ۵۰۰ تومان بلافاصله لینک دانلود در این اختیار شما قرار میگیرد.

چند مورد از نمونه سوالات فتوگرامتری ۳

در این مورد انواع دوربین های عکسبرداری کدام مورد صحیح است؟

۱-مبدا دوربین با سیستم مختصات اقلیدسی نقطه اصلی است.

۲-دوربینی که در این آن خطوط مستقیم طی عمل تصویر برداری بدون واکنش می باشند ، دوربین ایده آل است.

۳-در این دوربین نرمالیزه شده فاصله اصلی c=1 و ماتریس دورانی آن ، ماتریس انعکاس است.

۴-در این دوربین ایده آل فاصله اصلی به عنوان تنها پارامتر توجیه داخلی آن مشخص است.

با ثابت ماندن مقیاس ، اگر ارتفاع پرواز کم شود (نسبت به سطح منطقه) خطای کشیدگی تصویر ………………..

۱-ثابت می ماند   ۲-کم می شود   ۳-زیاد می شود   ۴-بسته به سرعت هواپیام کم یا زیاد می شود

کدامیک از اثرات زیر ممکن است هیچ خطایی وارد تصویر نکند ؟ (اگر شرایط فیزیکی تحت کنترل ما نباشید)

۱-اعوجاج عدسی   ۲-انکسار  ۳-اعوجاج صفحه فیلم   ۴-انحنای زمین

در این یک عکس هوایی فتوگرامتری جا به جایی نسبت به تیلت ، اعوجاج عدسی و جابجایی ارتفاعی به ترتیب نسبت به کدامین نقاط حالت شعاعی دارند؟

۱-نقطه همبار – مرکز عکس – مرکز عکس   ۲-نقطه همبار – مرکز عکس – نقطه نادیر

۳-مرکز عکس – مرکز عکس – نقطه نادیر   ۴-مرکز عکس – نقطه نادیر – مرکز عکس

کدام یک از پردازش های ذیل با استفاده از معادلات شرط هم خطی امکان پذیر نیست؟

۱-ترفیع فضایی   ۲-توجیه نسبی  ۳-توجیه مطلق   ۴-خود کالیبراسیون

در این فرآیند پالایش تصویر به وسیله چند جمله ای های عمومی ، افزایش درجه چند جمله ای مدل خطا ، چه تاثیری بروی دقت مدل حاصل دارد؟

۱-باعث کاهش دقت می شود   ۲-باعث افزایش دقت می شود

۳-تاثیری روی دقت مدل نخواهد داشت   ۴-وابسته به ماهیت خطا ، دقت کاهش یا افزایش می یابد

مزیت روش هم صفحه ای بر روش هم خطی کدام است؟

۱-تعداد نقاط مشترک کمتری نیاز دارد   ۲-به مقدار دهی اولیه نیازی ندارد

۳-می توان علاوه بر المان های مجهول موقعیت نقاط را بدست آورد  ۴-ماتریس مجهولات با افزایش تعداد نقاط مشترک افزایش نمی یابد

فرمت نمونه سوالات پیام نور pdf می باشد و با کیفیت بسیار عالی تهیه و جمع آوری شده است هر گونه سوال در این رابطه با این مطلب دارید در این قسمت نظرات بیان کنید تا در این اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات این بسته شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب

عنوان درس : فتوگرامتری ۳

کد درس : ۱۳۱۳۰۹۱

رشته تحصیلی : مهندسی عمران – نقشه برداری ، مهندسی نقشه برداری

جهت دانلود نمونه سوالات فتوگرامتری ۳ از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

استخدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این سال ۹۶ (اسامی مرحله اول)

۱ آذر ۹۶ –  اسامی دعوت شدگان مرحله اول جذب دانشجوی بورسیه کشتیرانی ج.ا.ا سال۱۳۹۶
ضمن تشکر مجدد از داوطلبان گرامی بدینوسیله اعلام میگرددکلیه دعوت شدگان مرحله اول ، بایستی بر اساس لیست ( به ترتیب نام خانوادگی ) طبق تاریخهای اعلام شده و همراه داشتن کلیه مدارک ( اطلاعیه شماره ۳ )، راس ساعت ۹:۰۰ صبح در این محل شرکت تامین نیروی کشتیرانی ج.ا.ا به آدرس :
جدید ، لویزان ( شیان ) میدان شهید طجرلو (جنب میدان تره بار ) ساختمان موسسه آموزشی کشتیرانی حضور داشته باشند.
** تذکر مهم : عدم مراجعه در این تاریخ ذکر شده به منزله انصراف خواهد بود.
لیست دعوت شدگان مرحله اول جهت کنترل مدارک ، دیدن فیلم آشنایی با کشتیرانی ج.ا.ا ، معاینات اولیه پزشکی و آزمون زبان انگلیسی بشرح ذیل میباشد.

بخاطر مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید


۲۱ آبان ۹۶ – تمدید فرصت ثبت نام پذیرش دانشجوی بورسیه سال ۱۳۹۶

به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند با توجه به استقبال شما عزیزان ، مهلت ثبت نام و تکمیل اطلاعات تمدید شد.
لذا آن دسته از داوطلبان که تا امروز موفق به ثبت نام و یا تکمیل اطلاعات خود نشده اند بایستی تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ به این امر مهم اقدام نمایند.
لطفا جهت آگاهی از جزییات بیشتر ، اطلاعیه شماره ۱ را مطالعه فرمایید
مهلت داده شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.


۲ آبان ۹۶ – آگهی بورسیه دیپلمه های‌ ریاضی فیزیک و تجربی ، دیپلمه ها و دانشجویان ناوبری ، مکانیک موتورهای دریایی و برق- مخابرات الکترونیک هنرستان

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اشتغال در این کشتی‌های ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا. به عنوان افسر دریایی از بین دیپلمه های دارای مدرک پیش دانشگاهی در این یکی از رشته های ریاضی فیزیک / علوم تجربی و دیپلم یا دانشجوی فوق دیپلم هنرستان در این رشته های ناوبری ، مکانیک موتورهای دریایی و برق- مخابرات – الکترونیک با شرایط ذیل دانشجو می‌پذیرد.

مهلت ثبت نام از ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ لغایت ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

قابل توجه : ثبت نام های قبل از موعد اعلام شده از سیستم حذف خواهد شد لطفا به تاریخ شروع ثبت نام دقت فرمایید.

۱- شرایط عمومی :
۱-۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲-۱- جنسیت : مذکر
۳-۱- متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴-۱- عدم اعتیاد به مواد مخدر طبق تایید مراجع ذیصلاح
۵-۱- عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق.
۶-۱- نداشتن سوء‌ پیشینه به تایید مراجع ذیربط.
۷-۱- دید چشم ۱۰/۱۰ (بدون عینک) و نداشتن کور رنگی
۸-۱- حداقل قد ۱۷۰ سانتیمتر
۹-۱- فقط افرادی میتوانند ثبت نام کنند که:

– دوره خدمت نظام وظیفه را انجام نداده اند (مشمولین وظیفه بدون مهر غیبت)
– افرادی که در این سال۱۳۹۶ ( تا زمان ثبت نام) دوره پیش دانشگاهی را تمام کرده و حداقل تا پایان سال از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
– افرادی که بواسطه قبولی در این دانشگاه طی سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.
– توجه: ((((( افراد با معافیت تحصیلی پس از مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰، آخرین وضعیت نظام وظیفه خود را دریافت نمایند و در این مراحل بعدی جهت ارائه به مسئولین به همراه داشته باشند و بر اساس برگه استعلام باید در این ردیف ۱۰ صفحه ثبت نام و مقابل عبارت “” تا تاریخ “” زمان تقریبی پایان اتمام معافیت تحصیلی را وارد نمایند.)))))
نکته مهم : (( افراد دارای معافیت( بجز معافیت تحصیلی) / کارت پایان خدمت و…. در این این مرحله، اجازه ثبت نام ندارند . ))
· در این شرایط مساوی اولویت با ایثارگران و خانواده معظم شهدا و مفقودین میباشد

۲-شرایط اختصاصی :
۱-۲- داشتن مدرک پیش دانشگاهی ( پایان تحصیلات کامل دبیرستانی) در این رشته ریاضی فیزیک یا تجربی / دیپلم یا دانشجوی فوق دیپلم هنرستان رشته ناوبری ، مکانیک موتورهای دریایی ، برق/ مخابرات / الکترونیک به تایید مراجع ذیصلاح.
۲-۲- حداقل نمره ۱۴ معدل کتبی دیپلم
۳-۲- متولدین ۱۳۷۴/۰۷/۰۱و بعد
۴-۲- شرکت در این آزمون کنکور سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶(نمره کل کنکور بدون اعمال سهمیه مورد نظر میباشد).
**((( افرادی در این سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ در این کنکور شرکت کرده اند و در این شرایط حاضر دانشجو میباشند یا افرادی که تابحال در این کنکور شرکت نکرده اند به ترتیب عدد ۲۰یا ۳۰ یا ۱۰ را در این قسمت رتبه کشوری سال ۱۳۹۶ ثبت نموده و تصویر شناسنامه را مجددا بجای تصویر کارنامه کنکور ارسال نمایند.)))
· دانشجویان مقاطع کارشناسی و یا کاردانی ، بشرط آنکه از نظر سنی و سایر شرایط مشکلی نداشته باشند می توانند تا قبل از ترم آخر ( فارغ التحصیلی) ثبت نام نمایند
۵-۲- موفقیت درآزمون زبان انگلیسی ، آزمون روانشناسی و مصاحبه‌های علمی و عقیدتی.
۶-۲ – داشتن تندرستی و سلامت کامل جسمانی و روانی به تایید واحد درمانی کشتیرانی ج.ا.ا
· هر گونه مشکل جسمی شامل ضعف بینایی ، کوررنگی، نسبت قد به وزن نامتعارف (BMI ) ، پرانتزی پا، صافی کف پا ، نقص عضو ، واریکوسل ، انحراف ستون فقرات ، تتو ، خالکوبی ، خرابی شدید دندان ، وجود پلاتین بواسطه شکستگی اعضا بدن، فشار خون ، ناراحتی کبد ، ناراحتی کلیه ، ناراحتی روحی و روانی ، آثار خودزنی بروی بدن ، سابقه مصرف داروهای خاص و کم خونی عامل مردودی پزشکی خواهد شد.

۳- نحوه جذب :
۱-۳- افراد مورد نیاز با در این نظر گرفتن نمرات بالاتر معدل کتبی دیپلم و رتبه های برتر کنکور و با توجه به دستور العملهای مصوب کشتیرانی دعوت و پس از طی مراحل معاینات اولیه پزشکی ، مصاحبه ، معاینات پزشکی کلی و گزینش، انتخاب می‌گردند. ، کشتیرانی در این قبول و یا رد افراد مختار می‌باشد.
۲-۳- داوطلبین اطلاعات مورد نیاز سایت ثبت نام را بطور کامل وارد نموده و پس از تایید نهایی کد رهگیری که توسط سیستم ارائه میشود را جهت اقدامات بعدی نزد خود محفوظ خواهند داشت ( عدم دریافت کد رهگیری به منزله عدم ثبت نام می باشد).
۳-۳- داوطلبین از روشهای مختلف مانند برگزاری جلسه توجیهی ، نمایش فیلم و سخنرانی و نظایر آن در این حد امکان با مشاغل دریایی و سایر مسائل مرتبط آشنا می‌گردند.
۴-۳- داوطلبین جهت انجام معاینات اولیه پزشکی توسط امور آموزش به واحد درمانی کشتیرانی ج.ا.ا معرفی و از قبول شدگان جهت انجام مصاحبه تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد
۵-۳- پذیرفته شدگان مصاحبه تخصصی جهت تشکیل پرونده و طی مراحل معاینات پزشکی کامل و گزینش به امور کارکنان کشتیرانی ج.ا.ا معرفی خواهند شد.
۶-۳- اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق سایت اعلام می‌گردد.
تبصره- متقاضیان موظفند پس از اگاهی رسمی از قبولی نهایی ، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به سپردن تعهدات و ضمانت‌های لازم اقدام نماید در این غیر این صورت منصرف محسوب و از لیست ذخیره به ترتیب اولویت دعوت بعمل خواهد آمد.
۷-۳- تعهدات و ضمانت‌های لازم در این یکی از دفاتر اسناد رسمی توسط امور آموزش از فرد و ضامنین اخذ می‌گردد.
نحوه سپردن تعهدات پذیرفته شدگان :
· پذیرفته شدگان مشمول میبایست ضمن سپردن ۱۰ سال تعهد خدمت ، بابت تضمین اجرای تعهدات ، سند رسمی یک باب منزل مسکونی یا آپارتمان ( شش دانگ) را به ارزش ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰(یک میلیارد و پانصد میلیون ) ریال جهت ضمانت پرداخت اقساط وام خود بابت تسهیلات دریافتی در این رهن شرکت قرار دهد.
تبصره : در این صورتی که ارزش قابل تعهد ملک مذکور به اندازه سقف مورد نیاز تعهد نباشد ، دانشجو میتواند ۶۰% مبلغ ضمانت را به صورت ملک و ۴۰% آنرا به صورت معرفی دو ضامن معتبر (کارمند رسمی ارگانهای دولتی / کاسب با جواز کسب) جهت ضمانت وام به صورت سفته در این دفتر اسناد رسمی به شرکت ارائه نماید.
· قبول‌شدگان نهایی مشمول ، طبق بند “ب” ماده ۶۶ قانون نظام وظیفه عمومی ، از انجام خدمت نظام وظیفه ( بجز دوره آموزش نظامیگری مقدماتی و تخصصی) معاف خواهند بود .
تذکر شماره ۱ :
· دوران تحصیل حدود چهارسال به صورت شبانه روزی که شامل دوره نظری( در این بنادر نوشهر و / یا بوشهر) و / یا جدید و دوره عملی ( بر روی کشتی) خواهد بود.
· دانشجویان بعد از اتمام دوران تحصیل(نظری و عملی) از موسسات آموزشی واقع در این بنادر نوشهر یا بوشهر فارغ التحصیل خواهند شد.
· فارغ التحصیلان موفق، به منظور اخذ گواهینامه های شایستگی ،ملزم به شرکت در این امتحانات شایستگی افسر دومی و مهندس سومی سازمان بنادر و دریانوردی خواهند بود.
· پذیرفته شدگان در این طول تحصیل از کمک هزینه تحصیلی مصوب برخوردار خواهند بود که پس از اتمام تحصیلات و اخذ گواهینامه شایستگی به صورت قراردادی به استخدام کشتیرانی در این خواهند آمد.
· کلیه هزینه های آموزشی با تسهیلات ویژه به صورت وام بدون بهره از طرف کشتیرانی اعطاء میگردد که پس از اخذ گواهینامه شایستگی و شروع قرارداد میبایست به صورت اقساط باز پرداخت گردد.
شروع تعهد خدمت از زمان دریافت مدرک شایستگی و معرفی به عنوان افسر ، محاسبه و دوران تحصیلی به عنوان زمان تعهد خدمت محاسبه نمیگردد.

تذکر شماره ۲ :
· مسئولیت صحت اطلاعات اعلام شده به عهده متقاضی بوده و در این صورت مشاهده مغایرت آن با اطلاعات واقعی در این هر مرحله ای ، از ادامه سایر مراحل جلوگیری خواهد شدو هزینه ها و مشکلات مرتبطه در این عهده داوطلب میباشد.

تذکر شماره ۳ :
لازم است که متقاضیان جهت انجام بخشی از مراحل جذب بشرح ذیل :
۱- معاینات اولیه پزشکی و آزمون زبان انگلیسی به مدت حدود ۲ روز
۲- بشرط قبولی در این مرحله اول ، جهت انجام تست روانشناسی، مصاحبه تخصصی ،تکمیل پرونده ، معاینات کلی و مراحل پذیرش، حدود یک هفته کاری
در این شهر جدید حضور یابند و کلیه هزینه های مرتبطه ( ایاب و ذهاب / اقامت و غیره ) بر عهده داوطلب بوده و کشتیرانی، تعهدی نسبت به این هزینه ها نخواهد داشت.

ضمنا افرادی که در این مراحل مختلف دعوت میشوند از آوردن همراه جدا خودداری نمایند.

بخاطر مشاهده آگهی استخدام در این سایت کشتیرانی اینجا کلیک نمایید

لطفا به این مطلب رای دهید

[رای ها: ۲ امتیاز: ۴٫۵]


گرداوری شده : جدید نیوز

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز