خانه » آرشیو برچسب: خانواده

تبیلغات

بایگانی برچسب ها: خانواده

نمونه سوالات احکام در این خانواده

نمونه سوالات احکام در این خانواده پودمان حقوق خانواده با پاسخنامه با کیفیت بسیار عالی در این قالب pdf که شامل مهمترین سوالات احکام در این خانواده می باشد به قیمت ۴۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

چند مورد از نمونه سوالات احکام در این خانواده

آیا مردان می توانند به تمام بدن مردان به استثناي عورتین نگاه کنند ؟
۱-مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد.  ۲-در این صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد.
۳-حرام است مگر در این مقام اضطرار ۴-جایز نیست ؛ هرچند بدون قصد لذت باشد .

اگر مردی بترسد از اینکه چنانچه به بدن مرد دیگر نگاه کند به گناه آلوده می شود چه حکمی دارد؟
۱-مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد اشکالی ندارد. ۲-جایز نیست ؛ هرچند بدون قصد لذت باشد .
۳-حرام است مگر در این مقام اضطرار ۴-نمی تواند به بدن او نگاه کند.

حکم نگاه پیوسته به صورت استاد زن، در این هنگام درس چیست؟
۱-اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.  ۲- بنابر احتیاط واجب، بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز است.
۳-مشروط به آنکه به قصد لذّت و ریبه نباشد اشکالی ندارد. ۴-این گونه نگاه ها چون جنبه لذت جنسی ندارد، جایز نیست.

دیدن عکس کودکی زنان نامحرم ، در این صورتی که پوشش کافی نداشته باشند ، چه حکمی دارد ؟
۱-جایز نیست ۲-اشکالی ندارد.
۳-اگر نگاه به آن باعث هتک آنان و تحریک شهوت نشود اشکال ندارد.  ۴-نگاه به او هر چند بدون قصد لذت، اشکال دارد.

تماس با بدن نامحرم بخاطر نجات او چه حکمی دارد ؟
۱-به قصد لذت و ریبه نباشد ۲-حرام است مگر در این مقام اضطرار
۳-در این صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نباشد اشکالی ندارد. ۴-به مقدار ضرورت اشکال ندارد

زن من همواره مرا مجبور می کند، به خانه مادرش یا خواهر یا بستگانش بروم، آیا بر من واجب است که از او اطاعت کنم؟
۱-اشکالی ندارد. ۲-اطاعت از او واجب است.
۳-صله رحم واجب است. ۴-اطاعت از او واجب نیست

در این کدام مورد مهریه قابل پرداخت به نرخ روز است؟
۱-در این عقد پیش بینی شده باشد. ۲-در این صورت تقاضای زوجه
۳-فقط وجه رایج باشد. ۴-وجه رایج یا سکه یا هر مال دیگری باشد

خرید طلای سفید بخاطر داماد اشکالی دارد؟
۱-خرید طلای سفید بخاطر داماد اشکال دارد. ۲-جایز نیست.
۳-اشکالی ندارد. ۴-طلای زرد به عنوان یادگاری اشکالی ندارد

نفقه گذشته کدام یک از اقارب شخص قابل مطالبه است؟
۱-همسر ۲-پدر و مادر
۳-خواهر و برادر ۴-اولاد

نمونه سوالات درس احکام در این خانواده

family law questions - نمونه سوالات احکام در این خانواده

جهت دانلود نمونه سوالات احکام در این خانواده از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

نمونه سوالات خانواده درمانی

نمونه سوالات خانواده درمانی پودمان روانشناسی و سلامت خانواده با پاسخنامه نوشته اسماعیل اسد پور، مریم السادات حسینی صدیق با بهترین کیفیت به قیمت ۴۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

چند مورد از نمونه سوالات خانواده درمانی

مهمترین چهره خانواده درمانی در این دهه ۶۶ چه کسی بود؟
الف)ماری بوئن
ب)ناجی
ج)جی هی لی
د)آکرمن

کدام گزینه بیانگر مفهوم انحراف (كجی) است؟
الف)یک خانواده به دو گروه متضاد و رقیب تقسیم می شود.
ب)دو پیام متعارض که از سطوح مختلف ارسال می شود میتواند منجر به ابهام در این رفتار و نهایتاً اسکیزوفرنی شود.
ج)یکی از زوجین بعلت اختلال شخصیت بطور چشمگیری بر خانواده استیلا می یابد.
د)درمان روابط انسانی از طریق اعتماد و تهعد حاصل از وفاداری و انصاف بنیاد این رویکرد است.

کدامیک از گرایشات خانواده درمانی توسط سالوادور مینوچین اشاعه یافته است؟
الف)خانواده درمانی ساختی
ب) خانواده درمانی رفتاری
ج) خانواده درمانی تجربی
د) خانواده درمانی راهبردی

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
الف)روش درمان چند سیستمی در این رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان و کودکان بکار برده می شود.
ب)مهمترین رخداد خانواده درمانی ، قرار گرفتن خانواده درمانی در این بین ۹حرفه اصلی بهداشت روان است.
ج)بجای واژه خانواده درمانی میتوان از رابطه درمانی استفاده كرد.
د)تعادل جویی و انطباق پذیری خانواده در این سایبرنتیک نوع دوم مطرح میشود.

اجزای اساسی خانواده درمانی كدامند؟
الف)کارکرد و نتیجه
ب)محتوا و فرایند
ج) محتوا و کارکرد
د) فرایند و نتیجه

پدیده خط مشی خانواده چيست؟
الف)به نمایش گذاشتن شیوه های کلامی و غیرکلامی شخصیت یک خانواده در این هنگام مراجعه بخاطر درمان
ب)ایجاد حس اعتماد بین درمانگر و اعضای خانواده
ج)به چالش کشیدن چارچوب فکری اعضای خانواده
د) هیچکدام

كدامیک از مراحل فرایند خانواده درمانی ، پیکره اصلی آن را تشکیل می دهد؟
الف)پیش درمانی
ب)خاتمه درمان
ج)مرحله میانی
د)جلسه ابتدایی

رشد انسان كدامیک از ابعاد زمان را شامل می شود؟
الف)زمان تاریخی
ب)زمان فردی
ج) زمان اجتماعی
د) همه موارد

عبارتست از حالتی است که هیجانات بر افکار غلبه پیدا کرده و فردیت شخص را می بلعد
الف) جایگاه من
ب) گریز عاطفی
ج) واکنش پذیری عاطفی
د) هم آمیختگی با دیگران

فرافکنی عبارتست از…..
الف)زیر منظومه زن و شوهری متعارض ، توجهش را به سمت رفتار ناشایست یک كودک منحرف كند تا استرس را از رابطه
آشوب زده خود دور نماید
ب)فرد از لحاظ فیزیکی و عاطفی از خانواده خود جدا می شود
ج)فرزندی به زیر منظومه زن و شوهری آورده شود تا نقش مسئولانه ای را در این مراقبت از خانواده برعهده گیرد
د)والدین بصورت مساوی با فرزندان برخورد نکرده و بخاطر کاهش اضطراب خود به سمت کودکی گرایش پیدا میکنند که از
درجه تمایز یافتگی کمتری برخوردار باشد

طلائی ترن استاندارد درمانی بیانگر کدام رویکرد خانواده درمانی می باشد؟
الف) خانواده درمانی بافت نگر
ب) خانواده درمانی رفتاری – شناختی
ج) خانواده درمانی تجربه گرا
د) خانواده درمانی بوئنی

کدام گزینه بیانگر توالی تقریبی است؟
الف)عبارتست از ارائه پاداش بخاطر هر گام موفقیت آمیز در این جهت ایجاد یک رفتار پیچیده
ب)تلاشی است هدفمند بخاطر ارتقای رفتارهای جدید از طریق نشان دادن نمونه های رفتاری
ج)پرداختن به تقویت تا زمانی که منجر به تداوم رفتار شود.
د)هر چیزی است که احتمال وقوع رفتار را در این آینده افزایش دهد.

نمونه سوالات درس خانواده درمانی

Sample Family Therapy Questions - نمونه سوالات خانواده درمانی

جهت دانلود نمونه سوالات خانواده درمانی پودمان روانشناسی و سلامت خانواده از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

نمونه سوالات روانشناسی رشد ۲ پودمان روانشناسی و سلامت خانواده

نمونه سوالات روانشناسی رشد ۲ پودمان روانشناسی و سلامت خانواده با پاسخنامه با کیفیت بسیار عالی به قیمت ۳۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

growth 2 modules of psychology and family health - نمونه سوالات روانشناسی رشد ۲ پودمان روانشناسی و سلامت خانواده

چند مورد از نمونه سوالات روانشناسی رشد ۲ پودمان روانشناسی و سلامت خانواده

علمی که جریان تحولات و تغییرات جسمی،ذهنی،عاطفی و عملکرد اجتماعی فرد را مطالعه می کند؛کدام است؟
۱-روانشناسی یادگیری ۲-روانشناسی بالینی ۳-روانشناسی رشد ۴-روانشناسی رفتار

تفکر عملیات صوری و شکل گیری ھویتی مثبت به ترتیب در این کدام مراحل آغاز می شود ؟
۱-کودکی میانه ، کودکی اولیه ۲-نوجوانی پایانی ، نوجوانی اولیه  ۳-نوجوانی اولیه ، کودکی میانه ۴-نوجوانی اولیه ،نوجوانی پایانی

کدام عبارت در این مورد رشد صحیح نیست؟
۱-ارث و محیط بر رشد تاثیر دارد. ۲-رشد سلطه پذیر است ۳-رشد هم بازتاب ثبات و هم دگرگونی است ۴-جنبه انباشتی ندارد

سال اول زندگی از نظر اریکسون می تواند چه پیامد نامطلوبی داشته باشد ؟
۱-تردید ۲-احساس گناه ۳-انزوا  ۴-بی اعتمادی

کدام گزینه از چهار وضعیت هویت نمی باشد؟
۱-پراکندگی هویت ۲-درک هویت  ۳-ضبط هویت ۴-وقفه هویت

صمیمیت تثبیت شغلی از مراحل رشد روانی از کدام شخص می باشد؟
۱-اریکسون ۲-لوینسون ۳-ویلانت ۴-پیاژه

به نظر پیاژه، هوش تابع کدام اصل عمومی است؟
۱-میل به سازگاری با محیط ۲-سازماندهی یا میل به منظم کردن ۳-روش کشف ماهیت تفکر ۴-گزینه الف و ب

مطالعه یک گروه واحد در این طول یک دوره چند ساله کدامیک است؟
۱-مطالعه موردی ۲-مطالعه طولی ۳-مطالعه نسلی ۴-مطالعه میدانی

چه کسانی بیشتر دچار بی اشتهایی عصبی می شوند ؟
۱-کودکان ۲-نوجوانان  ۳-زنان جوان ۴-مردان جوان

در این سطح پیش عرفی تحول اخلاقی از دید کلبرگ ، کودک اعمال را بر اساس چه دیدگاهی ارزیابی می کند ؟
۱-تنبیه و پاداش ۲-پیمان مداری ۳-دیگران ۴-اخلاق مداری

بیشترین توجه روانشناسی رشد مربوط به کدام دوره می شود؟
۱-کودکی و نوجوانی ۲-نوجوانی و جوانی ۳-جوانی و میانسالی ۴-میانسالی و پیری

کدام عوامل در این تحول شناختی کودک تاثیر دارد .
۱-رسش ۲-تجربیات محیطی ۳-تعادل جویی ۴-همه موارد

جهت دانلود نمونه سوالات روانشناسی رشد ۲ پودمان روانشناسی و سلامت خانواده از فرم زیر اقدام نمایید.


گرداوری شده : جدید نیوز

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده

نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده با پاسخنامه و خلاصه نکات مهم این درس با کیفیت بسیار عالی به قیمت ۶۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

Sample questions on nutrition and family health - نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده

چند مورد از نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده

تعریف ” کالری” شامل کدام گزینه می باشد؟
۱-مقدار گرمایی که به یک کیلو گرم آب داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
۲-مقدار گرمایی که به یک تن آب داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد.
۳-مقدار گرمایی که دمای یک گرم آب را یک درجه سانتی گراد افزایش دهد.
۴-مقدار گرمایی که به یک پوند آب داده می شود تا دمای آن یک درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

در این رأس هرم غذایی کدام مواد قرار دارند؟
۱-گروه میوه ها ۲-گروه سبزی ها  ۳-گروه های گوشت، حبوبات و سبزی ها ۴-گروه قندها و چربی ها

اختلال در این سلامت بدن که در این نتیجه کمبود، زیادی یا عدم تعادل در این دریافت یا استفاده بدن از مواد مغذی به وجود می آید را چه می نامند؟
۱-تغذیه ۲-کم خوری  ۳-سوء تغذیه ۴-پور خوری

در این کباب بختیاری گوشت را به چه صورت خرد می کنیم؟
۱-به صورت طولی برش می زنیم ۲-به صورت یک تکه گوشت را برش می دهیم ۳-به صورت مربع خرد می کنیم ۴-فرقی نمی کند

در این هرم غذایی میزان بیشترین سهم توصیه شده هر گروه غذایی مربوط به چه افرادی است؟
۱-دختران نوجوان ۲-افراد مسن ۳-زنان فعال ۴-مردان فعال

کدامیک حاوی پروتئینی کامل بوده، که دارای همه انواع اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن بخاطر ساخت و نگهداری عضلات است.
۱-روغن بادام زمینی ۲-بادام ۳-گردو ۴-کشک

جمله روبرو مربوط به تاریخچه تغذیه کدام کشور است؟ ” تقویت روح هرگز جسم را نباید فراموش کرد و باید مردم را با ورزش و غذای مناسب تربیت ”
۱-یونان ۲-ایران  ۳-روسیه ۴-آلمان

کدام جمله مفهوم علم تغذیه را در این بر می گیرد .
۱-علم تغذیه عبارتست از مجموعه فرایندهای که موجب می شوند اندامی زنده بماند.
۲-به فرآیند استفاده بدن از مواد غذایی ، تغذیه گفته می شود
۳-تغذیه می تواند ارتباط مواد غذایی با نحوه استفاده بدن در این حد
۴-همه موارد اعلای زنده ماندن را بیان کند.

کدام یک از مواد مغذی زیر انرژی زا است ؟
۱-پروتیینها ۲-املاح ۳-ویتامینها ۴-آب

جهت دانلود نمونه سوالات پودمان تغذیه و سلامت خانواده از فرم زیر اقدام نمایید.

لینک منبع


گرداوری شده : جدید نیوز

بریدن سر مادر و دختر ۴ ساله در این جدید/ اعتراف عموی خانواده به ارتکاب جنایت

مادر و دختر ۴ ساله در این منطقه نعمت آباد جدید سر بریده شدند. در این این جنایت هولناک دختر ۱۱ ساله ای مجروح شد.

به گزارش جدید نیوز ، ساعت ۲۱  شب گذشته از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک جنایت در این طبقه دوم یک منزل مسکونی در این نعمت آباد – خیابان طالقانی به کلانتری ۱۵۲ خانی آباد اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری ۱۵۲ خانی آباد، عوامل آتش نشانی و اورژانس در این محل و بازگشایی در این خانه توسط عوامل آتش نشانی، جسد متعلق به یک دختر ۴ ساله بنام “آیلین” در این کنار جسد مادرش بنام شب بو ۳۵ ساله در این حالیکه توسط جسم تیز و از ناحیه گلو دچار جراحت شدید شده بودند، کشف شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع “قتل عمـد” و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۷ جدید، پرونده  در این اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی جدید بزرگ قرار گرفت.

در این کنار اجساد، پیکر نیمه جان دیگر عضو خانواده به نام “آذین” ۱۱ ساله قرار داشت که از ناحیه‌ی سینه و دست مورد اصابت ضربات متعدد جسم تیز قرار گرفته بود؛ در این شرایطی که آذین در این شرایطی مناسبی قرار نداشت، اما در این زمان انتقال به بیمارستان در این اظهاراتش کوتاه عنوان داشت: شب عمو  احمدبه خانه‌ی ما آمد و ما را با شمشیر زد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در این تحقیقات میدانی از محل جنایت اطلاع پیدا کردند که درگیری شدیدی در این محل جنایت رخ داده و طی آن همسایگان مردی حدودا ۵۰ ساله را مشاهده کردند که به سرعت از محل جنایت خارج شده است.

یکی از همسایگان که با ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را به پلیس اطلاع داده بود، در این اظهاراتش به کارآگاهان گفت:همسایه‌ طبقه پائین هستم؛ دخترم به من اعلام کرد که بچه‌های همسایه مان بیرون نمی‌آیند؛ با توجه به اینکه شب گذشته، حدودا ساعت ۴ در این منزل همسایه مان درگیری شدیدی رخ داده بود، به موضوع مشکوک شده و بلافاصله موضوع را به ۱۱۰ اطلاع دادم. همسایه‌ دیگر در این اظهاراتی مشابه عنوان داشت:ساعت ۴ صبح صدای جیغ زدن‌های دختران همسایه مان را می‌شنیدم که ناگهان صدای آن‌ها قطع شد؛ همزمان، از داخل پنجره فردی حدودا ۵۰ ساله را مشاهده کردم که به سرعت از محل جنایت خارج و از محل دور شد.

با توجه به شواهد و دلایل بدست آمده از محل جنایت بویژه اظهارات آذین ۱۱ ساله مبنی بر ارتکاب جنایت توسط عمویش، کارآگاهان اداره دهم با شناسایی این شخص به نام “احمد” ۵۵ ساله، اقدام به دستگیری وی در این ساعت ۳۰ دقیقه بامداد  در این نزدیکی محل جنایت کرده و بلافاصله تحقیقات از وی در این دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی جدید بزرگ، با اعلام این خبر گفت: مظنون پرونده در این اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتکاب جنایت شده و این در این حالیست که بررسی شواهد، دلایل و مستندات بدست آمده از محل جنایت در این دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی جدید بزرگ قرار گرفته و مظنون پرونده نیز با دستور بازپرس محسن مدیر روستا پرونده بخاطر انجام تحقیقات در این اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس اگاهی جدید بزرگ قرار گرفته است.

سرانجام پس از ساعت ها بازجویی فنی از متهم، او به ارتکاب جنایت و قتل همسر برادر و برادر زاده ۴ ساله اش اعتراف کرد.

منبع: میزان

آخر نوشته/*

733 650 - بریدن سر مادر و دختر ۴ ساله در این جدید/ اعتراف عموی خانواده به ارتکاب جنایت
733 650 02 - بریدن سر مادر و دختر ۴ ساله در این جدید/ اعتراف عموی خانواده به ارتکاب جنایت


گرداوری :جدید نیوز

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز